Finančné správy

(Regulovaná informácia v zmysle zákona o burze cenných papierov):

Polročná finančná správa Prima banky k 30. 6. 2021


Ročná finančná správa Prima banky za rok 2020

        Príloha č.1: Výročná správa Prima banky za rok 2020 vrátane dodatku správy audítora o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou

Polročná finančná správa Prima banky k 30. 6. 2020


Ročná finančná správa Prima banky za rok 2019

      Príloha č.1: Výročná správa Prima banky za rok 2019 vrátane dodatku správy audítora o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou

Polročná finančná správa Prima banky k 30. 6. 2019


Polročná finančná správa Prima banky k 30. 6. 2018