Bankové záruky

Parametre produktu

  • vystavujeme platobné záruky (aval zmenky, za leasingové splátky, za platbu za dodaný tovar/služby, za splatenie úveru) ako aj neplatobné bankové záruky (verejná súťaž, za zálohovú platbu, za vykonanie diela, za zádržné, za stratené dokumenty)

  • Bankovú záruku kryjete finančnými prostriedkami alebo vám v prípade nutnosti plnenia zo záruky poskytneme termínovaný úver

Aké doklady potrebujete?

  • doklady preukazujúce oprávnenie na podnikateľskú činnosť (výpis z obchodného registra / výpis zo živnostenského registra / oprávnenie na výkon príslušnej podnikateľskej činnosti podľa osobitných predpisov / výpis z evidencie podľa osobitného predpisu (Spoločenstvo vlastníkov bytov, poľnohospodári...)

  • občiansky preukaz/pas štatutárnych zástupcov

  • daňové priznanie a účtovné výkazy za posledné 2 roky a za posledné aktuálne obdobie bežného roka (štvrťrok)

  • potvrdenie o podaní daňového priznania, resp. čestné vyhlásenie o podaní daňového priznania

  • podklady k predmetu zabezpečenia úveru (finančné ručenie, nehnuteľný majetok, hnuteľný majetok, cenné papiere, banková záruka, blankozmenka, zmenka, osobné ručenie, prípadne kombinácia uvedených spôsobov)

  • prípadne ďalšie podklady podľa požiadaviek banky