Banková záruka za úvery ŠFRB

Parametre produktu

 • záruka, ktorou banka na seba preberie záväzok finančného plnenia voči ŠFRB, v prípade nesplnenia podmienok dohodnutých v zmluve

 • bankové záruky vystavujeme v prospech ŠFRB až do výšky 100 % nesplatenej istiny úveru, bez príslušenstva

 • platnosť bankovej záruky je do doby povolenia vkladu záložného práva a predloženia zmluvy v prospech ŠFRB alebo predloženia listu vlastníctva k rozostavanej stavbe alebo Zmluvy o zriadení záložného práva v prospech ŠFRB k bytovému domu po právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia, podľa toho, ktorá záložná zmluva bude uzavretá skôr a vydokladovania uvedených skutočností zo strany dlžníka (klienta – mesta/obce) zápisom záložného práva na nehnuteľnosť, ktorá je predmetom úverovania podľa úverovej zmluvy v prospech ŠFRB a listu vlastníctva, max. však 3 roky od vystavenia bankovej záruky.

 • platnosť bankovej záruky v prípade úveru na „Obnovu bytovej budovy“ je max. 20 rokov

Aké podklady potrebujete pre vystavenie bankovej záruky?

 • charakteristika objektu úverovania z hľadiska jeho účelu (objekt, účel, rozpočtové náklady investičnej akcie, finančné krytie nákladov, dodávateľské zabezpečenie, stavebné povolenie a iné)

 • Osvedčenie miestnej volebnej komisie o zvolení do funkcie primátora/starostu obce

 • Výpis z uznesenia mestského/obecného zastupiteľstva o zložení sľubu primátora/starostu

 • Výpis z uznesenia mestského/obecného zastupiteľstva, na ktorom bolo rozhodnuté o prijatí úveru, o založení nehnuteľného/hnuteľného majetku mesta/obce, o vystavení zmenky za úver v prospech banky

 • účtovné výkazy za 3 ukončené účtovné obdobia

 • rozpočet na bežný rok

 • ďalšie podklady podľa požiadaviek banky

Ako postupovať?

 1. V našom firemnom centre vyplníte žiadosť o poskytnutie bankovej záruky.

 2. V prípade schválenia poskytnutia bankovej záruky uzavrieme spolu Mandátnu zmluvu.

 3. Mandátnu zmluvu odovzdáte spolu so žiadosťou o poskytnutie podpory ŠFRB.

 4. V prípade schválenia úveru zo strany ŠFRB vám bude zaslaná úverová zmluva na podpis. Je potrebné vyhotoviť kópiu podpísanej úverovej zmluvy overenú notárom. Originál úverovej zmluvy s vašim podpisom doručíte späť ŠFRB.

 5. Originál resp. kópiu úverovej zmluvy overenú notárom predložíte banke. Na základe predloženia tejto zmluvy, príp. po splnení ďalších podmienok uvedených v Mandátnej zmluve, vystavíme v prospech ŠFRB Záručnú listinu.

 6. Originál resp. kópiu Záručnej listiny overenú notárom predložíte ŠFRB (prípadne ju na vašu žiadosť odošleme priamo do ŠFRB). ŠFRB vám následne otvorí v banke účet, na ktorý bude predmetný úver poskytnutý.