Banková záruka za zálohovú platbu PPA

Príjemcom nenávratného finančného príspevku (NFP) z Programu rozvoja vidieka SR pre roky 2014 – 2020 ponúkame vystavenie bankovej záruky, ktorá slúži na zabezpečenie zálohovej platby v prospech poskytovateľa Pôdohospodárskej platobnej agentúry.

zabezpečovací nástroj

Výhody

  • v prospech veriteľa PPA do výšky 100 % z poskytnutej zálohovej platby

  • platnosť bankovej záruky 4 roky od podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP

  • účinnosť bankovej záruky dňom jej doručenia veriteľovi PPA

  • individuálne posúdenie zabezpečenia

Podrobný popis