Bezhotovostné platobné služby

Bezhotovostné operácie môžu byť realizované prostredníctvom:

 • platobných príkazov v listinnej forme predkladaných v ktorejkoľvek pobočke
 • elektronického bankovníctva
 • platobné operácie v mene EUR v rámci SEPA krajín
 • cezhraničné platobné operácie

Prima banka Slovensko, a.s. vykonáva platobné služby v súlade s platnou legislatívou SR. Všetky príkazy klientov predložené na spracovanie musia spĺňať podmienky stanovené vo Všeobecných obchodných podmienkach Prima banky Slovensko, a.s. a zároveň musia byť predložené v súlade s Lehotami na vykonávanie platobných služieb banky.

Platobné operácie v mene EUR v rámci SEPA krajín

Ide o bezhotovostný prevod finančných prostriedkov v mene EUR realizovaný:

 • v prospech iného účtu vedeného v Prima banke
 • v prospech účtu vedeného v inej banke v SEPA krajinách (tzv. medzibankový prevod)
 • zaslaný z inej banky v rámci  SEPA krajín v prospech účtu klienta Prima banky

Za platobnú operáciu sa na účely Sadzobníka považuje bezhotovostná platobná úhrada realizovaná v mene EUR v rámci krajín SEPA: Slovensko, Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Cesko, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Chorvátsko, Írsko, Island, Lichtenštajnsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Malta, Maďarsko, Monako, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, San Marino, Slovinsko, Španielsko, Švajčiarsko, Švédsko, Taliansko, Veľká Británia a Severné Írsko.

Aktuálnu výšku poplatkov za bezhotovostné operácie nájdete v Sadzobníku poplatkov - Prima banka Slovensko, a.s.

Formy bezhotovostných operácií

Úhradová forma prostredníctvom:

 • príkazu na úhradu  (vnútrobankový, medzibankový, expresný)
 • trvalého príkazu na úhradu
 • hromadného príkazu na úhradu

Inkasná forma prostredníctvom:

 • súhlasu s inkasom

Príkaz na úhradu

Úhrada znamená prevod peňažných prostriedkov z účtu klienta v prospech účtu príjemcu, bez rozdielu medzi úhradou v rámci SR a v rámci SEPA krajín.

 • platobná operácia je vždy v mene EUR
 • účet platiteľa aj príjemcu je vedený v banke v niektorej zo SEPA krajín
 • číslo účtu platiteľa aj príjemcu je uvedené v medzinárodnom tvare IBAN
 • kód banky príjemcu je uvedený v medzinárodnom tvare BIC
 • rovnaký poplatok za bezhotovostnú operáciu v rámci SR aj v rámci všetkých SEPA krajín
 • rýchle zúčtovanie -  platba  je pripísaná na účet príjemcu najneskôr v nasledujúci pracovný deň  (D+1)

Inkaso

Inkaso znamená bezhotovostný prevod prostriedkov z účtu platiteľa na účet príjemcu, ktorý iniciuje príjemca platby zaslaním výzvy na účet platiteľa prostredníctvom svojej banky.

 • platobná operácia je vždy v mene EUR
 • účet platiteľa aj príjemcu je vedený v banke v niektorej zo SEPA krajín
 • platiteľ zadáva  Súhlas s inkasom (Mandát) priamo príjemcovi inkasa
 • umožňuje aj cezhraničného inkasovania v rámci SEPA priestoru
 • je ho možné využívať pre pravidelné a aj jednorazové inkasá
 • ak je na účte platiteľa v deň splatnosti inkasa dostatok finančných prostriedkov, je suma inkasa z účtu platiteľa odpísaná a zároveň v ten istý deň aj pripísaná na účet príjemcu inkasa
 • v prípade nedostatku financií na účte platiteľa v deň splatnosti  inkasa - banka úhradu nevykoná
 • klient môže požiadať banku o vrátenie prostriedkov zo zrealizovaného inkasa banku v lehote do 8 týždňov od jeho zúčtovania, a to bez uvedenia dôvodu

Mandát pre inkaso

Súhlas platiteľa na realizáciu úhrad z inkasa z jeho účtu prostredníctvom SEPA inkasa, ktorý platiteľ udeľuje priamo príjemcovi SEPA inkasa.

Referencia mandátu

Referencia mandátu je jednoznačný identifikátor Mandátu  pre inkaso podpísaný platiteľom v prospech konkrétneho príjemcu inkasa. V kombinácii s  identifikátorom príjemcu (CID) je jedinečný pre každý mandát s inkasom.

Identifikátor príjemcu (CID)

Identifikátor príjemcu je jednoznačný identifikátor príjemcu inkasa  a patrí konkrétnemu príjemcovi. Je nutný k tomu, aby príjemca inkasa mohol zadať príkaz na inkaso a banka platiteľa  mohla  inkaso  spracovať.

Nastavenie ochrany účtu voči inkasám

zabezpečuje ochranu účtu voči inkasám podľa podmienok klienta. Klient si zvolí ochranu účtu podľa potreby na otvorený, podmienečne otvorený alebo  zatvorený účet:

 • otvorený účet – znamená to, že všetky inkasá budú automaticky zúčtované, účet je nechránený voči SEPA inkasám, klient má možnosť zadať maximálny limit, nad ktorý nebude banka úhradu z inkasa realizovať
 • podmienečne otvorený účet – klient povolí v Prima banke zúčtovať z účtu inkaso na základe Súhlasu s inkasom, v ktorom uvedie všetky podmienky inkasa – identifikátor inkasa (CID), referenciu mandátu a limit inkasa. Banka následne zúčtuje len to inkaso, ktoré bude vyhovovať zadaným podmienkam.
 • zatvorený účet – znamená to, že všetky inkasá budú automaticky zamietnuté
 • platobné účty vedené v banke sú nastavené ako podmienečne otvorené voči inkasu. Klient môže kedykoľvek zmeniť nastavenie ochrany účtu voči inkasu prostredníctvom Internet bankingu alebo osobne v pobočke.
 • pri zmene ochrany účtu voči inkasu z podmienečne otvoreného na otvorený alebo zatvorený voči inkasu, sa zrušia všetky súhlasy s inkasom zriadené k danému účtu

Nastavenie ochrany účtu je možné kedykoľvek zmeniť prostredníctvom Internet bankingu alebo osobne v pobočke.

Cezhraničné platobné operácie

Cezhraničnou platobnou operáciou sa rozumie bezhotovostný  prevod finančných prostriedkov:

 • prijatý v cudzej mene v prospech účtu klienta Prima banky
 • prijatý v mene EUR z banky mimo SEPA krajín v prospech účtu klienta Prima banky
 • odoslaný z účtu klienta Prima banky v cudzej mene
 • odoslaný z účtu klienta Prima banky v mene EUR do banky mimo SEPA krajín
 • označený príslušným typom poplatku – SHA, OUR, BEN

Aktuálnu výšku poplatkov za bezhotovostné operácie cezhraničné nájdete v Sadzobníku poplatkov - Prima banka Slovensko, a.s.

Zoznam krajín, do ktorých banka nerealizuje cezhraničné príkazy na úhradu
zverejnené 20.11.2019 | účinné od 20.11.2019