Úver na financovanie opráv bytového domu

Parametre produktu

 • úver je určený pre spoločenstvo vlastníkov bytov alebo správcovskú spoločnosť, ktorá vykonáva správu bytového domu
 • účelom úveru je oprava, modernizácia a rekonštrukcia spoločných zariadení bytového domu (základov domu, striech, chodieb, vchodov, kotolne, vodovodných a plynových prípojok), zateplenie bytového domu, prestavba nebytových priestorov na byt, výstavba a dokončenie líniových stavieb (vodovod, plynovod, kanalizácie, cestné komunikácie)
 • splatnosť úveru do 25 rokov
 • výška úveru je neobmedzená, závisí od vašej potreby a tvorby disponibilných prostriedkov na splácanie úveru a podielu vlastných zdrojov
 • čerpanie úveru je účelovo viazané - na základe predložených dokladov na účet dodávateľa alebo refundácia na váš bežný účet
 • zabezpečenie úveru - zabezpečovacie postúpenie pohľadávok, vinkulácia poistenia bytového domu

Aké doklady potrebujete?

Ak ste spoločenstvo vlastníkov bytov:

 • výpis z registra spoločenstiev príslušného Obvodného úradu o zaregistrovaní Zmluvy o Spoločenstve vlastníkov bytov

 • Zmluva o Spoločenstve vlastníkov bytov a nebytových priestorov, Stanovy

 • daňové priznanie (ak Spoločenstvu vznikla povinnosť jeho podania v zmysle zákona o dani z príjmov)

 • správa o hospodárení s prostriedkami fondu opráv

 • rozpočet Spoločenstva na správu domu na bežný rok

 • list vlastníctva – postačuje z katastrálneho portálu

 • stavebné povolenie, projektová dokumentácia k plánovanej investícii, rozpočet investičnej akcie, zmluva o dielo

 • výpis z uznesenia zo schôdze vlastníkov bytov a Zápisnica z hlasovania, v ktorej boli odsúhlasené návrhy o financovaní investičného zámeru z úveru, o zvýšení platieb do fondu opráv (ak si to investícia vyžaduje), splácanie úveru z prostriedkov spoločenstva, zabezpečenie úveru

 • evidenčný list mesačných záloh alebo obdobný doklad, z ktorého je zrejmá platba do fondu opráv

Ak ste správcovská spoločnosť vykonávajúca správu bytového domu:

 • doklad preukazujúci právnu subjektivitu (aktuálny výpis z obchodného alebo živnostenského registra)

 • stanovy/spoločenská zmluva/zakladateľská listina

 • zmluva o výkone správy

 • rozpočet investičnej akcie, stavebné povolenie, zmluva o dielo

 • správa o hospodárení s prostriedkami fondu prevádzky, údržby a opráv za posledné 3 roky

 • výpis z uznesenia zo schôdze vlastníkov bytov a Zápisnica z hlasovania, v ktorej boli odsúhlasené návrhy o financovaní investičného zámeru z úveru, o zvýšení platieb do fondu opráv (ak si to investícia vyžaduje) a splácanie úveru, zabezpečenie úveru

 • evidenčný list mesačných záloh alebo obdobný doklad, na základe ktorého je zrejmá platba do fondu opráv