Municipálny úver – Superlinka

Podmienky poskytnutia úveru a potrebné podklady:

  • bežný účet samosprávy vedený v Prima banke; poukazovanie príjmov z podielových daní min. po dobu trvania úveru

  • súpis záväzkov samosprávy ku dňu podania žiadosti o úver

  • Osvedčenie miestnej volebnej komisie o zvolení do funkcie primátora/starostu obce

  • Výpis z uznesenia mestského/obecného zastupiteľstva o zložení sľubu primátora/starostu

  • Výpis z uznesenia mestského/obecného zastupiteľstva, na ktorom bolo rozhodnuté o prijatí úveru a poukazovaní podielových daní na účet v Prima banke počas trvania úverového vzťahu, o založení nehnuteľného/hnuteľného majetku mesta/obce, o vystavení zmenky za úver v prospech banky

  • účtovné výkazy za 3 ukončené účtovné obdobia

  • rozpočet na bežný rok

  • ďalšie podklady podľa požiadaviek banky