Banková záruka za zálohovú platbu PPA

Parametre produktu

 • vystavenie bankovej záruky v prospech veriteľa PPA do výšky 100 % z poskytnutej zálohovej platby

 • účinnosť bankovej záruky dňom jej doručenia veriteľovi PPA

 • platnosť bankovej záruky 4 roky od podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP (platnosť bankovej záruky končí buď zúčtovaním zálohovej platby zo strany dlžníka/budúceho dlžníka alebo ak veriteľ PPA písomne neoznámi banke svoje nároky z bankovej záruky v lehote jej platnosti). PPA na žiadosť dlžníka/budúceho dlžníka vystaví potvrdenie o riadnom zúčtovaní zálohovej platby.

Niečo viac o NFP a systéme zálohových platieb:

 • projekty podporované formou NFP - napr. rekonštrukcia a modernizácia infraštruktúry, stavieb a objektov spoločenského významu, investície do objektov podporujúcich voľno časové aktivity, výstavba, rekonštrukcia a modernizácia miestnej technickej infraštruktúry, zlepšenie vzhľadu obcí

 • systém zálohovej platby zabezpečuje prijímateľovi počiatočnú finančnú hotovosť na realizáciu projektu financovanú z prostriedkov Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) a štátneho rozpočtu SR

 • zálohová platba je oprávnenému prijímateľovi poskytnutá po uzatvorení Zmluvy o poskytnutí NFP s poskytovateľom, ktorým je Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA), a po začatí realizácie projektu na základe Žiadosti o zálohovú platbu (ŽoP).

 • zálohovú platbu príjemca použije na úhradu oprávnených výdavkov projektu a zúčtuje ju až po uhradení všetkých oprávnených výdavkov projektu, najneskôr však v deň ukončenia realizácie predmetu projektu, ktorý je stanovený v Zmluve o poskytnutí NFP

 • výška zálohovej platby, ktorú PPA jednorazovo poskytne príjemcovi, nesmie prekročiť 50 % schváleného NFP

Aké podklady potrebujete pre vystavenie bankovej záruky?

 • charakteristika objektu úverovania z hľadiska jeho účelu (objekt, účel, rozpočtové náklady investičnej akcie, finančné krytie nákladov, dodávateľské zabezpečenie, stavebné povolenie a iné)

 • Osvedčenie miestnej volebnej komisie o zvolení do funkcie primátora/starostu obce

 • Výpis z uznesenia mestského/obecného zastupiteľstva o zložení sľubu primátora/starostu

 • Výpis z uznesenia mestského/obecného zastupiteľstva, na ktorom bolo rozhodnuté o prijatí úveru, o založení nehnuteľného/hnuteľného majetku mesta/obce, o vystavení zmenky za úver v prospech banky

 • účtovné výkazy za 2 ukončené účtovné obdobia

 • rozpočet na bežný rok

 • ďalšie podklady podľa požiadaviek banky

Ako postupovať?

 1. Ako oprávnený prijímateľ požiadate PPA o NFP. V prípade schválenia podpíšete s PPA Zmluvu o poskytnutí NFP.

 2. V našom firemnom centre vyplníte Žiadosť o vystavenie bankovej záruky a zároveň predložíte banke overenú kópiu Zmluvy o poskytnutí NFP medzi PPA a vami, ako konečným prijímateľom.

 3. V prípade schválenia poskytnutia bankovej záruky uzavrieme spolu Mandátnu zmluvu.

 4. V banke si otvoríte osobitný účet na príjem prostriedkov z EPFRV a štátneho rozpočtu SR.

 5. Vystavíme vám Záručnú listinu na zabezpečenie zálohovej platby v prospech veriteľa PPA.

 6. Pri Žiadosti o zálohovú platbu predloženej PPA sa preukážete vystavenou bankovou zárukou.