Pre investorov

English

Základné informácie o banke

Obchodný názov:  Prima banka Slovensko, a.s.
Sídlo: Hodžova 11, Žilina 010 11
LEI:  315700K45LRKNGMUIW27
Telefonický kontakt:  +421 41 5111 111
Webová stránka:  www.primabanka.sk

Banka je držiteľom bankovej licencie a je slovenskou bankou (úverovou inštitúciou) v zmysle Zákona o bankách.

História

Prima banka Slovensko, a.s., IČO: 31 575 951, (ďalej v texte aj ako „Prima banka“ alebo ,,Banka“ v príslušnom gramatickom tvare) je právnickou osobou, ktorá bola založená 193 slovenskými mestami a obcami zakladateľskou listinou zo dňa 14. mája 1992 ako akciová spoločnosť podľa Obchodného zákonníka pod menom PRVÁ KOMUNÁLNA BANKA a.s. Banka sa špecializovala na financovanie obcí v Slovenskej republike.

Od 16. decembra 1992 je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Slovenská republika, oddiel: Sa, vložka číslo: 148/L. Banka je akciová spoločnosť založená na dobu neurčitú, ktorá vykonáva svoju činnosť v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky.

Banka zmenila po vstupe nového majoritného akcionára, francúzsko-belgickej bankovej skupiny Dexia, dňa 1. októbra 2003 obchodné meno na Dexia banka Slovensko a.s. Banka zároveň začala budovať svoju pozíciu v sektore retailového bankovníctva.

V roku 2011 nadobudla stredoeurópska private equity skupina Penta Investments väčšinový podiel v Banke.. Následne dňa 1. januára 2012 zmenila Banka svoje obchodné meno na Prima banka Slovensko, a.s., a ako súčasť novej stratégie sa začala zameriavať najmä na retailových klientov s revidovaným portfóliom zjednodušených produktov a služieb, ako aj na rozširovanie siete pobočiek a bankomatov.

V roku 2016 získal väčšinový akcionár Penta Investments väčšinový podiel v spoločnosti Sberbank Slovensko, a.s., ktorá sa následne 1. augusta 2017 zlúčila so Prima banka Slovensko, a.s. Prima banka sa stala právnym nástupcom zlúčenia. Obchodná integrácia je ukončená bez akýchkoľvek podstatných spojení so Skupinou Sberbank.

Opis podnikateľskej činnosti

Prima banka je slovenská banka a vykonáva svoju činnosť najmä na základe Obchodného zákonníka a Zákona o bankách. Predmetom podnikania Banky sú bankové činnosti vykonávané na základe bankového povolenia, ktoré bolo udelené Banke v súlade so Zákonom o bankách. Bankové činnosti vykonávané Bankou sú uvedené v stanovách Banky a sú zapísané ako predmet činnosti v obchodnom registri, pričom sú vykonávané v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Banka považuje za svoju hlavnú klientsku základňu domácnosti, samostatne zárobkovo činné osoby, malé a stredné podniky a mestá a obce. Medzi hlavné produkty a služby, ktoré Banka ponúka svojím klientom, patrí správa klientskych účtov, prijímanie vkladov, poskytovanie úverov, tuzemské a cezhraničné platobné služby. Základom vzťahu s každým klientom je typicky bežný účet,, ktorý sa podľa preferencií a potrieb klienta dopĺňa krížovým predajom o ďalšie služby a produkty.

Banka poskytuje svoje produkty a služby prostredníctvom siete pobočiek na celom území Slovenska a zároveň prostredníctvom priamych online kanálov.  Banka má tretiu najväčšiu sieť pobočiek a bankomatov (124 pobočiek a viac ako 300 bankomatov) na Slovensku, pričom je zároveň jednou z iba troch bánk, ktoré prevádzkujú svoje pobočky v  každom zo 79 okresov Slovenskej republiky. Banka prevádzkuje jednoduchý a užívateľsky priateľský Internet banking a jej mobilná aplikácia je najlepšie hodnotená medzi klientmi (Google Play). Konkurencieschopnosť v dostupnosti pobočiek a zároveň aj priamych kanálov poskytuje Prima banke silnú konkurenčnú výhodu. Taktiež nezávislý prieskum týkajúci sa bankovníctva (Retail banking Monitor - GfK/Go4insight) potvrdzuje,  že najrýchlejšie rastie skupina klientov, ktorí používajú pobočku ako aj priame kanály. Počet klientov, ktorí používajú výlučne priame kanály, je podstatne menší a rastie výrazne pomalšie.

Od roku 2012 Prima banka významne posilnila svoju pozíciu predovšetkým v retailovom bankovníctve. V tomto segmente je najrýchlejšie rastúcou bankou na trhu za dané obdobie. Banka naďalej udržiava vedúcu pozíciu v segmente miest a obcí, keďže väčšina municipalít obchoduje s Prima bankou ako ich hlavnou bankou (viac ako 2,000 miest a obcí z celkového počtu 2.900 na Slovensku).

Rast Banky je dôsledkom konzistentného nasledovania dlhodobej stratégie, je založený na jednoduchosti, transparentnosti a výhodnosti produktov a služieb, ako aj rýchlosti a jednoduchosti zodpovedajúcich procesov. Tieto aspekty spolu so silným zameraním na klienta naprieč celou spoločnosťou pomáha Banke udržiavať najvyššiu spokojnosť klientov spomedzi najväčších bánk na slovenskom trhu počas posledných niekoľko rokov. Rast Prima banky je založený na širokej sieti retailových pobočiek a tiež na konzistentných marketingových aktivitách, čo pomáha spontánnej znalosti značky rásť rýchlejšie ako ktorejkoľvek inej banke za posledných pár rokov. Spontánna znalosť značky je v súčasnosti v tesnom závese za TOP troma bankami, s dostatočným odstupom od ostatných značiek, ktoré sú aktívne na trhu už podstatne dlhšie ako značka Prima banky.

Stratégia a kľúčové silné stránky

Stratégiou Banky je vybudovať silnú, retailovo zameranú banku, s dlhodobo udržateľným podnikateľským modelom a jasnými konkurenčnými výhodami, ktoré sa postupne premietnu do zlepšenia trhovej pozície a finančných výsledkov.

Hlavné hodnoty Banky:

 • Rýchlosť a jednoduchosť
 • Transparentnosť
 • Profesionalita a zodpovednosť

Hlavné piliere stratégie Banky

Banka považuje za svoju hlavnú klientsku základňu domácnosti, samostatne zárobkovo činné osoby, malé a stredné podniky, a mestá a obce. Od vstupu nového akcionára v roku 2011 zostáva stratégia Banky stabilná. Základom stratégie je budovanie dlhodobých vzťahov s klientmi, aby títo Banku využívali ako svoju hlavnú bankovú inštitúciu. Stratégia je vybudovaná na troch pilieroch: (i) postupne zvyšovať počet klientov, ktorí aktívne využívajú bankové služby Banky, (ii) posilňovať konkurenčné výhody a pozíciu Banky v oblasti úverov, a (iii) trvalo zjednodušovať a zvyšovať celkovú efektivitu. Každý z týchto pilierov je ďalej analyzovaný nižšie.

Rozširovanie aktívnej klientskej základne

Banka sa v rámci tohto aspektu svojej stratégie zameriava predovšetkým na nasledujúce oblasti:

 • Bežný účet ako základ
 • Pobočky & bankomaty, pokrytie
 • Dostupnosť 24x7, Internet/Mobil
 • Značka, reklama & PR
 • Spokojnosť & lojalita klientov
 • Aktivácia & retencia
 • Pravidelné sporenie a platby
 • Nastupujúca generácia

Konzistentná implementácia stratégie, krok za krokom, umožnila Banke výrazný rast aktívnej klientskej základne a zvyšovanie podielu využívania Banky ako hlavnej banky. Tento rast je rýchlejší ako rast ktorejkoľvek inej banky na trhu a výrazne posilňuje jej trhovú pozíciu na Slovensku. Atraktívne produktové portfólio spolu so širokou dostupnosťou prostredníctvom tretej najširšej siete retailových pobočiek a bankomatov na trhu, ako aj priame online distribučné kanály, dlhodobo vysoká klientska spokojnosť a stále rastúca znalosť značky – všetky tieto aspekty prispievajú k rastu Banky.

Banka dosahuje vysokú mieru spokojnosti svojich klientov vďaka jednoduchosti, transparentnosti a zrozumiteľnosti produktov, ako aj vďaka rýchlosti a jednoduchosti procesov.

Dosiahnutie konkurenčných výhod v poskytovaní úverov

Konkurenčné výhody a profesionalita v poskytovaní úverov sú rozvíjané v nasledovných oblastiach:

 • Úver ako súčasť vzťahu
 • Spotrebné úvery
 • Úvery na bývanie
 • Kontokorent k aktivácii
 • Prevádzkové & investičné úvery

V rámci tohto piliera svojej stratégie Banka poskytuje klientom predovšetkým férové podmienky úverových produktov, ktoré sú nastavené tak, aby klient získal finančné prostriedky bez zbytočných komplikácií.  Banka to dosahuje vďaka zameraniu na klientov s nízkym rizikom a vďaka financovaniu, vrátanie refinancovania, klientov s dobrou úverovou históriou, ale aj vďaka eliminácii viac rizikových segmentov alebo viac rizikového profilu financovania. Toto všetko umožňuje, aby proces ostal rýchly, jednoduchý a bez komplikácií, a vytvára priestor pre vyššiu mieru automatizácie procesu. Všeobecne, jednoduchosť úverového procesu, zabraňuje taktiež poskytovaniu úverov prostredníctvom iba vybraných úverových špecialistov a umožňuje každému osobnému bankárovi na každej pobočke poskytovať plný rozsah služieb.

Na základe konzistentnej realizácie dlhodobej stratégie je Prima banka už posledných sedem rokov jednoznačne najrýchlejšie rastúcou bankou na trhu retailových úverov, pričom posilňuje svoju pozíciu predovšetkým v oblasti nízkorizikového poskytovania úverov na bývanie. Úspech v hypotékovom bankovníctve podporuje zároveň aj nárast základne aktívnych klientov a počtu klientov, ktorí využívajú Banku ako svoju hlavnú banku.

Zjednodušovanie a zvyšovanie efektivity

Banka sa zameriava na čo najefektívnejšie podnikanie a taktiež na zlepšovanie klientskych procesov a zvyšovanie hodnoty služieb pre klientov.

Špecifické zameranie v rámci tohto piliera stratégie zahŕňa:

 • Produkty & procesy
 • Rýchlosť & jednoduchosť
 • Spoľahlivosť  & zodpovednosť
 • Transparentnosť, zrozumiteľnosť
 • Zameranie & prioritizácia

Pri výkone svojho podnikania v bankovníctve sa Banka snaží dosiahnuť, aby produkty boli z pohľadu jej klientov jednoduché, výhodné, zrozumiteľné a transparentné. Banka poskytuje kľúčové základné produkty v každej produktovej kategórii bez akýchkoľvek výnimiek alebo modifikácií, ktoré by neboli absolútne nevyhnutné. Princíp fungovania bez výnimiek umožňuje udržať produkty a služby veľmi jednoduché a efektívne. Na základe rovnakej filozofie Banka tiež striktne zjednodušuje svoje interné procesy. Organizačná štruktúra Banky je veľmi plochá a umožňuje omnoho efektívnejšie vnútorné proces a teda aj lepšie služby pre klientov.

Banka neponúka komplexné a potenciálne menej transparentné produkty, ktoré nepovažuje za strategické a ktoré by boli kritické iba pre obmedzený počet klientov, ako napríklad investičné produkty, podielové fondy, akciové obchody, obchody treasury, kreditné karty a pod. Banka neponúka financovanie alebo obchodovanie v cudzej mene, ale zameriava sa skôr na poskytovanie služieb a úverov v mene euro. Banka zároveň nemá vlastnú obchodnú knihu, čo do významnej miery obmedzuje alebo dokonca plne eliminuje niektoré typy rizík už na úrovni business modelu.

Stratégia Banky pri poskytovaní úverov na bývanie

Poskytovanie úverov je prostriedkom na získavanie nových klientov a udržanie aktívnych klientov. Banka verí, že hypotekárny úver je základným kameňom budovania dlhodobého vzťahu s klientom a jeho aktívneho udržiavania. Zároveň predstavuje rozumný  nízkorizikový zdroj na generovanie výnosov pre Banku.

Banka má nastavené rýchle a jednoduché postupy pre poskytovanie, ale aj refinancovanie hypotekárnych úverov, ktoré predstavujú významnú konkurenčnú výhodu na trhu. Jednoduchosť, efektivita a zmierňovanie rizika procesu poskytovania hypotekárnych úverov sa prejavuje v niekoľkých základných zásadách:

Silné zameranie na refinancovanie úverov na bývanie z ostatných bánk. Banka bola medzi prvými slovenskými bankami, ktoré zaviedli jednoduchý proces prenosu kvalitného hypotekárneho úveru z inej banky. Banka je v súčasnosti významným hráčom na poli refinancovania, približne polovicu nových hypotekárnych úverov predstavujú refinančné úvery. Pri refinancovaní kladie Banka dôraz na vysokú platobnú disciplínu a dobrú úverovú históriu klienta, teda vo všeobecnosti na nízku úroveň kreditného rizika.

Diverzifikácia kreditného rizika / zamietanie vysokých hypoték pre jedného klienta. Banka zamieta vysoké objemy na jednotlivé hypotéky, jednoznačne sa viac zameriava na vyšší počet klientov s nižšími objemami úverov. Priemerné objemy úverov na bývanie v portfóliu Banky sú výrazne nižšie v porovnaní s konkurenciou. Umožňuje to vyššiu diverzifikáciu a obmedzuje riziko koncentrácie ako je tomu v prípade vysokých úverov.

Jednoduchý a rýchly úverový proces, automatické schvaľovanie hypotekárnych úverov. Banka má stanovené kritériá, na základe ktorých môže byť hypotekárny úver schválený aj automatickým procesom. V takom prípade je proces extrémne rýchly a zvyšuje sa spokojnosť klientov. Aj keď si žiadosť o hypotekárny úver vyžaduje manuálne schválenie, nasledujúce procesy sú podobne rýchle a jednoduché, čo znamená, že Banka dokáže čeliť konkurencii v rýchlosti poskytovania úveru. Jednoduchosť a vysoký stupeň automatizácie je možný hlavne vďaka tomu, že sa Banka zameriava na jednoduché a prehľadné typy príjmov žiadateľov o úver a tiež na nekomplikované preukazovanie účelu úveru ako je refinancovanie alebo kúpa nehnuteľnosti bez dodatočných výnimiek, prípadne s minimálnym počtom výnimiek.

Každý osobný bankár predáva všetky produkty, vrátane hypotekárnych úverov. Táto zásada univerzálnosti zabezpečuje efektivitu predaja na pobočkách a upevňuje vzťah medzi klientom a osobným bankárom pri všetkých produktoch. Zásada univerzálnosti sa môže aplikovať hlavne vďaka jednoduchosti produktu a procesov, a je podporená aj užívateľsky priateľským front-endovým systémom pre osobných bankárov.

Hypotekárny úver je k dispozícii v každej pobočke a v každom okrese. Banka má tretiu najväčšiu sieť pobočiek a bankomatov na slovenskom bankovom trhu; pobočky má v každom zo 79 okresov. Keďže hypotekárny úver je vnímaný ako relatívne zložitý produkt, osobné konzultácie s bankármi na pobočkách sú klientmi vysoko cenené. V tomto prípade zohráva blízkosť pobočky dôležitú úlohu a predstavuje jednu z najvýznamnejších konkurenčných výhod pre Banku.

Úroková sadzba pre hypotekárny úver je rovnaká pre každého klienta. Klient si je od začiatku vedomý, za akú cenu daný produkt od banky nakupuje, čím sa zabezpečuje transparentnosť, férovosť a výrazne zjednodušuje proces predaja.. Kreditné riziko klienta je odzrkadlené napr. v nastavení maximálneho LTV alebo maximálnej výšky úveru, nie však v cene úveru.

Štruktúra hypotekárnych úverov a zabezpečení je jednoduchá. Banka vo všeobecnosti neposkytuje úvery založené nehnuteľnosťou v developerských projektoch, minimalizuje počet úverov na výstavbu a tiež sa vyhýba úverom s potenciálne problematickou alebo komplikovanou štruktúrou príjmu žiadateľa. Banka neposkytuje úvery založené problematickými nehnuteľnosťami, či projektmi. Banka takisto neposkytuje hypotekárne úvery v cudzej mene ani neposkytuje úver, ak žiadateľ poberá príjem v cudzej mene.

Striktné  úverové štandardy. Banka má nastavené pravidlá týkajúce sa úverovej bonity klienta, posudzovanie zabezpečenia, koeficientov LTV a DTI striktnejšie, ako sú zákonné limity. Banka spravidla nevyužíva možnosť stanovenú regulátorom na financovanie nadlimitnej časti úveru v prípade prekročenia limitu LTV alebo DTI.

Storno podmienky a model odmeňovania pre interných a externých predajcov. Banka má vybudovaný prísny model odmeňovania / provízií pre interných aj externých predajcov.  Podmienky pri stornovaní provízií sú striktnejšie v porovnaní s ostatnými bankami a jednoznačne signalizujú fokus na kvalitu a znižovanie kreditného rizika pre predajcov.

Výber externých predajcov. Banka používa na externý predaj hypotekárnych úverov limitovaný počet spoločností. Predajcovia absolvujú náročné výberové konanie, ich výkonnosť je pravidelne posudzovaná a zmluvy sú prehodnocované. Systém storna provízií je podstatne prísnejší v porovnaní so štandardom na trhu a signalizuje externým partnerom požiadavky Banky na kvalitu portfólia. Výsledkom je vysoká kvalita úverov, ktoré sú sprostredkované externými predajcami.

Stratégia Banky pri poskytovaní hypotekárnych úverov je postavená na nízkej úrovni kreditného rizika klientov a na takých spôsoboch financovania, ktoré predstavujú nižšie rizikové náklady a zároveň umožňujú jednoduchšie a rýchlejšie úverové procesy, čo v konečnom dôsledku znova znižuje náklady a zvyšuje pridanú hodnotu pre klienta. Toto nastavenie pomáha Banke poskytovať klientovi atraktívne a výhodné podmienky. Klienti s nevhodným rizikovým profilom a komplikovaným úverom spravidla získajú úver v konkurenčných bankách V prípade, keď takýto klient je po určitom období schopný splácať svoje záväzky a má dobrú kreditnú históriu, môže ho Banka získať jednoduchým a rýchlym procesom prenosu úveru.

Výsledkom konzistentného dodržiavania načrtnutej stratégie je fakt, že Prima banka si už viac ako päť rokov udržiava pozíciu najrýchlejšie rastúceho hypotekárneho hráča na trhu. Zároveň sa Banke darí udržiavať výrazne kvalitnejšiu kvalitu portfólia v porovnaní s trhom. V súčasnosti si Prima banka vybudovala trhovú pozíciu tesne pod 10% trhového podielu v objeme hypotekárnych úverov, pričom trhový podiel v počte úverov na bývanie je v dôsledku nižších priemerných objemov hypoték, už dnes vyšší ako 10%.


Informácie o činnosti banky

Účtovné závierky:

Výročné správy:

   Výročná správa za rok 2023

Stanovy:

Stanovy - Prima banka Slovensko, a.s.

Prospekt:

Rating:

Covered Bond Label:

Správa správcu o programe krytých dlhopisov: