Povolené prečerpanie na účte pre živnostníkov a slobodné povolania

Výška úveru:

 • min. 300 EUR

 • max. 3 000 EUR

Všeobecné podmienky:

 • minimálna doba podnikania min. 12 mesiacov

 • máte u nás zriadený bežný účet min. 6 mesiacov, ktorý aktívne využívate

 • váš bežný účet nie je v nepovolenom prečerpaní

 • nemáte zriadené povolené prečerpanie na inom bežnom účte, prípadne vám nie je poskytnutý kontokorentný úver

Aké doklady potrebujete?

 • občiansky preukaz/pas

 • ak ste právnická alebo fyzická osoba – živnostník a ste evidovaní v obchodnom/živnostenskom registri, prípadne v registri obvodného úradu, či Ministerstva vnútra SR, nemusíte predkladať žiaden výpis z príslušného registra

 • ak podnikáte na základe osobitných predpisov (lekári, advokáti, súdni znalci a pod.) potrebujete predložiť buď:

    - oprávnenie na výkon príslušnej podnikateľskej činnosti podľa
      osobitných predpisov, alebo

    - výpis z evidencie podľa osobitného predpisu