Termínovaný úver

Parametre produktu

 • účelový úver

 • prevádzkový termínovaný úver so splatnosťou do 1 roka (splatenie krátkodobých záväzkov, refinancovanie krátkodobých pohľadávok)

 • úver na rozšírenie pracovného kapitálu so splatnosťou do 5 rokov (nákup nových zásob pre zvýšenie výrobnej kapacity, financovanie trvalého obežného majetku)

 • investičný termínovaný úver so splatnosťou v závislosti od investície (obstaranie/rozšírenie stálych aktív)

 • výšku jednotlivých splátok istiny a termíny splátok máte nastavené podľa zmluvne dohodnutého splátkového kalendára

Aké doklady potrebujete?

 • doklady preukazujúce oprávnenie na podnikateľskú činnosť (výpis z obchodného registra / výpis zo živnostenského registra / oprávnenie na výkon príslušnej podnikateľskej činnosti podľa osobitných predpisov / výpis z evidencie podľa osobitného predpisu (Spoločenstvo vlastníkov bytov, poľnohospodári...)

 • občiansky preukaz/pas štatutárnych zástupcov

 • daňové priznanie a účtovné výkazy za posledné 2 roky a za posledné aktuálne obdobie bežného roka (štvrťrok)

 • potvrdenie o podaní daňového priznania, resp. čestné vyhlásenie o podaní daňového priznania

 • podklady k predmetu zabezpečenia úveru (finančné ručenie, nehnuteľný majetok, hnuteľný majetok, cenné papiere, banková záruka, blankozmenka, zmenka, osobné ručenie, prípadne kombinácia uvedených spôsobov)

 • prípadne ďalšie podklady podľa požiadaviek banky