Banková záruka za úvery ŠFRB

Mestám a obciam ponúkame vystavenie bankovej záruky za úvery Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB), ktorých účelom je výstavba obecných nájomných bytov, kúpa bytového domu pre nájom a výstavba, rekonštrukcia a modernizácia zariadení sociálnych služieb a obnova bytovej budovy.

až do 100% nesplatenej istiny

Výhody

  • banková záruka v prospech ŠFRB až do výšky 100 % nesplatenej istiny úveru bez príslušenstva

  • platnosť bankovej záruky v prípade úveru na „Obnovu bytovej budovy“ je max. 20 rokov

Podrobný popis