Bezhotovostné platobné služby

Bezhotovostné operácie môžu byť realizované prostredníctvom:

 • platobných príkazov v listinnej forme predkladaných v ktorejkoľvek pobočke
 • elektronického bankovníctva
 • platobné operácie v mene EUR v rámci SEPA krajín
 • cezhraničné platobné operácie

Prima banka Slovensko, a.s. vykonáva platobné služby v súlade s platnou legislatívou SR. Všetky príkazy klientov predložené na spracovanie musia spĺňať podmienky stanovené vo Všeobecných obchodných podmienkach Prima banky Slovensko, a.s. a zároveň musia byť predložené v súlade s Lehotami na vykonávanie platobných služieb banky.

Platobné operácie v mene EUR v rámci SEPA krajín

Ide o bezhotovostný prevod finančných prostriedkov v mene EUR realizovaný:

 • v prospech iného účtu vedeného v Prima banke
 • v prospech účtu vedeného v inej banke v SEPA krajinách (tzv. medzibankový prevod)
 • zaslaný z inej banky v rámci SEPA krajín v prospech účtu klienta Prima banky

Za platobnú operáciu sa na účely Sadzobníka považuje bezhotovostná platobná úhrada realizovaná v mene EUR v rámci krajín SEPA: SLOVENSKO, Andorra, Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Česko, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Chorvátsko, Írsko, Island, Lichtenštajnsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Malta, Maďarsko, Monako, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, San Marino, Slovinsko, Španielsko, Švajčiarsko, Švédsko, Taliansko, Vatikán, Veľká Británia a Severné Írsko.

Aktuálnu výšku poplatkov za bezhotovostné operácie nájdete v Sadzobníku poplatkov - Prima banka Slovensko, a.s.

Formy bezhotovostných operácií

Úhrada:

 • príkaz na úhradu (vnútrobankový, medzibankový, expresný)
 • hromadný príkaz na úhradu
 • trvalý príkaz na úhradu

Inkaso:

 • na základe súhlasu s inkasom

Príkaz na úhradu

Príkaz na úhradu je iniciovaný klientom a znamená prevod peňažných prostriedkov z jeho účtu v prospech účtu príjemcu.

 • platobná operácia je vždy v mene EUR
 • účet platiteľa aj príjemcu je vedený v banke v niektorej zo SEPA krajín
 • číslo účtu platiteľa aj príjemcu je uvedené v medzinárodnom tvare IBAN
 • kód banky príjemcu je uvedený v medzinárodnom tvare BIC
 • rovnaký poplatok za bezhotovostnú operáciu v rámci SR aj v rámci všetkých SEPA krajín
 • rýchle zúčtovanie - platba je pripísaná na účet príjemcu najneskôr v nasledujúci pracovný deň (D+1)
 • nie je rozdiel medzi úhradou vykonávanou v rámci SR a v rámci SEPA krajín.

Inkaso

Inkaso znamená bezhotovostný prevod prostriedkov z účtu platiteľa na účet príjemcu, ktorý iniciuje príjemca platby zaslaním výzvy na účet platiteľa prostredníctvom svojej banky.

 • platobná operácia je vždy v mene EUR
 • účet platiteľa aj príjemcu je vedený v banke v niektorej zo SEPA krajín
 • platiteľ uzatvára Mandát na platbu inkasom priamo s príjemcom inkasa
 • ak je účet klienta podmienečne otvorený voči inkasu, pre realizáciu inkasa je potrebné mať zriadený k účtu súhlas s inkasom
 • umožňuje vykonať aj cezhraničné inkaso v rámci SEPA krajín
 • je ho možné využívať pre pravidelné a aj jednorazové inkasá
 • Inkaso bude v deň jeho splatnosti bankou vykonané, ak je na účte platiteľa dostatočný disponibilný zostatok
 • odpísanie sumy inkasa z účtu platiteľa a pripísanie sumy inkasa na účet príjemcu je vykonané v ten istý deň (D+0)
 • ak na účte nie je dostatočný disponibilný zostatok – banka inkaso odmietne, t.j. nebude vykonané
 • klient môže požiadať banku o vrátenie prostriedkov zo zrealizovaného inkasa banku v lehote do 8 týždňov od jeho zúčtovania, a to bez uvedenia dôvodu

Mandát pre inkaso

Súhlas platiteľa na realizáciu úhrad z inkasa z jeho účtu prostredníctvom SEPA inkasa, ktorý platiteľ udeľuje priamo príjemcovi SEPA inkasa.

Referencia mandátu (UMR)

Referencia mandátu je jednoznačný identifikátor Mandátu pre inkaso podpísaný platiteľom v prospech konkrétneho príjemcu inkasa. V kombinácii s identifikátorom príjemcu (CID) je jedinečný pre každý mandát s inkasom.

Identifikátor príjemcu (CID)

Identifikátor príjemcu je jednoznačný identifikátor príjemcu inkasa a patrí konkrétnemu príjemcovi. Je nutný k tomu, aby príjemca inkasa mohol zadať príkaz na inkaso a banka platiteľa mohla inkaso spracovať.

Ochrana účtu voči inkasu

V závislosti od úrovne ochrany účtu voči inkasu je vykonávané spracovanie inkás na účte klienta:

 • účet otvorený voči inkasu – znamená, že všetky inkasá budú v deň splatnosti zrealizované (pokiaľ bude na účte klienta dostatočný disponibilný zostatok), klient nestanovuje žiadne podmienky pre inkaso, má ale možnosť zadať maximálny limit, nad ktorý nebude banka úhradu z inkasa vykonávať
 • účet podmienečne otvorený voči inkasu – znamená, že inkasá budú zrealizované iba v prípade, ak budú vyhovovať podmienkam, ktoré uvedie klient pri zriadení súhlasu s inkasom v banke. Medzi takéto podmienky patrí identifikátor príjemcu inkasa (CID), referencia mandátu (UMR) a limit inkasa.
 • účet zatvorený voči inkasu – znamená, že inkasá nebudú zrealizované, budú bankou odmietnuté . Touto úrovňou ochrany účtu voči inkasu klient zakazuje vykonávanie inkás zo svojho účtu.

Platobné účty vedené v banke sú nastavené ako podmienečne otvorené voči inkasu.

Klient môže kedykoľvek zmeniť nastavenie ochrany svojho účtu voči inkasu prostredníctvom Internet bankingu alebo osobne v pobočke.

Pri zmene ochrany účtu voči inkasu z podmienečne otvoreného na otvorený alebo zatvorený voči inkasu budú všetky súhlasy s inkasom zriadené k danému účtu automaticky zrušené.

Cezhraničné platobné operácie

Cezhraničnou platobnou operáciou sa rozumie bezhotovostný prevod finančných prostriedkov:

 • prijatý v cudzej mene v prospech účtu klienta Prima banky
 • prijatý v mene EUR z banky mimo SEPA krajín v prospech účtu klienta Prima banky
 • odoslaný z účtu klienta Prima banky v cudzej mene
 • odoslaný z účtu klienta Prima banky v mene EUR do banky mimo SEPA krajín
 • označený príslušným typom poplatku – SHA, OUR, BEN

Cezhraničné platobné operácie banka vykonáva iba v menách uvedených v aktuálne platnom kurzovom lístku banky

Aktuálnu výšku poplatkov za bezhotovostné operácie cezhraničné nájdete v Sadzobníku poplatkov - Prima banka Slovensko, a.s.

Zoznam krajín, do ktorých banka nerealizuje cezhraničné príkazy na úhradu a v ktorých neumožňuje používanie platobných kariet zverejnené 12.01.2024| účinné od 15.01.2024