Grantový účet pre samosprávy

Grantový účet si môže zriadiť mesto, obec, samosprávny kraj alebo organizácia, ktorej zriaďovateľom je samospráva.

Grantový účet je určený pre príjem dotácii a využívanie dotácii z fondov EÚ a iných grantov

Služby bez poplatku v rámci Grantového účtu:

  • vedenie Grantového účtu

  • výpis z účtu zasielaný elektronicky, alebo poštou jedenkrát mesačne v rámci SR

  • spracovanie prijatých úhrad

  • príkazy na úhradu v EUR v rámci SEPA krajín

Úročenie Grantového účtu

Grantový účet je úročený 0%-nou kreditnou úrokovou sadzbou.

Čo potrebujem k zriadeniu Grantového účtu:

  • Doklad o registrácii na príslušnom úrade štátnej správy, doklad o pridelení IČO, doklad, na základe ktorého sú ustanovení štatutárni zástupcovia, doklad totožnosti oprávnenej osoby, dokument preukazujúci poskytnutie dotácie