Právne informácie

Všetky informácie a údaje uverejnené na týchto stránkach sú informatívneho charakteru a nie sú záväzné. Ich uverejnením nevzniká Prima banke Slovensko, a.s. povinnosť poskytnutia produktu alebo služby, ktoré sú na stránkach uvedené. Všetky bližšie informácie o produktoch a službách Prima banky Slovensko, a.s. získate na jej obchodných miestach.

Prima banka Slovensko, a.s. si vyhradzuje právo neodpovedať na nevyžiadané ponuky produktov a služieb fyzických a právnických osôb, ktoré boli zaslané Prima banke Slovensko, a.s. v písomnej alebo elektronickej podobe.


Mimosúdne riešenie sporov

Informácie o možnostiach mimosúdneho riešenia sporov medzi bankou a klientom sú dostupné v priloženom dokumente:

Informácia o možnostiach mimosúdneho riešenia sporov