Právne informácie

Všetky informácie a údaje uverejnené na týchto stránkach sú informatívneho charakteru a nie sú záväzné. Ich uverejnením nevzniká Prima banka Slovensko, a.s. povinnosť poskytnutia produktu alebo služby, ktoré sú na stránkach uvedené. Všetky bližšie informácie o produktoch a službách Prima banka Slovensko, a.s. získate na jej obchodných miestach.

Prima banka Slovensko, a.s. si vyhradzuje právo neodpovedať na nevyžiadané ponuky produktov a služieb fyzických a právnických osôb, ktoré boli zaslané Prima banka Slovensko, a.s. v písomnej alebo elektronickej podobe.

Ďalšie informácie

         

   Poučenie podľa zákona o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní

   Štatút rozhodcovského súdu

   Rokovací poriadok rozhodcovského súdu