Informácie o činnosti banky

Informácie zverejňované podľa:

  • Opatrenia č. 16/2014 Národnej banky Slovenska o uverejňovaní informácií bankami a pobočkami zahraničných bánk
  • Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a investičné spoločnosti

Informácie zverejňované ku dňu 31. 3. 2018

Informácie zverejňované ku dňu 31. 12. 2017

Informácie zverejňované ku dňu 30. 9. 2017

Informácie zverejňované ku dňu 31. 12. 2016

Informácie zverejňované ku dňu 31. 12. 2015