Informácie o činnosti banky

Informácie zverejňované podľa:

  • Opatrenia č. 16/2014 Národnej banky Slovenska o uverejňovaní informácií bankami a pobočkami zahraničných bánk
  • Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a investičné spoločnosti

Informácie zverejňované ku dňu 30. 09. 2018

   Individuálna účtovná závierka

   Informácie o banke

Informácie zverejňované ku dňu 31. 12. 2017

Informácie zverejňované ku dňu 31. 12. 2016

Informácie zverejňované ku dňu 31. 12. 2015