Platobné služby

Hotovostné platobné služby

  • vklady hotovosti
  • výbery hotovosti

viac

 

Bezhotovostné platobné služby

  • platobné operácie v mene EUR v rámci SEPA krajín
  • cezhraničné platobné operácie

viac

 

SEPA

Single Euro Payments Area (Jednotná oblasť platieb v eurách) - je integračná iniciatíva v oblasti platieb, ktorej základným poslaním je faktické zrušenie hraníc pre realizáciu bezhotovostných platieb v mene EUR. Je prirodzeným pokračovaním zavedenia eura a ďalším krokom v realizácii efektívneho jednotného trhu v Európe.

viac