Municipálny úver – Klasik

Parametre produktu

 • účelový úver na financovanie prevádzkových potrieb, ako aj investičných projektov, najmä v oblasti ekológie, infraštruktúry a bytovej výstavby

 • splatnosť úveru:
  krátkodobý prevádzkový úver so splatnosťou do 1 roka,
  úver na rozšírenie pracovného kapitálu do 5 rokov (nákup nových zásob, financovanie technologicky nevyhnutných zásob a pod.),
  strednodobý a dlhodobý investičný úver

 • čerpanie a splácanie podľa zmluvne dohodnutého splátkového kalendára

 • jednorazové alebo postupné čerpanie

 • zabezpečenie podľa dohody medzi bankou a samosprávou

Aké podklady potrebujete?

 • charakteristika objektu úverovania z hľadiska jeho účelu (objekt, účel, rozpočtové náklady investičnej akcie, finančné krytie nákladov, dodávateľské zabezpečenie, stavebné povolenie a iné)

 • Osvedčenie miestnej volebnej komisie o zvolení do funkcie primátora/starostu obce

 • Výpis z uznesenia mestského/obecného zastupiteľstva o zložení sľubu primátora/starostu

 • Výpis z uznesenia mestského/obecného zastupiteľstva, na ktorom bolo rozhodnuté o prijatí úveru, o založení nehnuteľného/hnuteľného majetku mesta/obce, o vystavení zmenky za úver v prospech banky

 • účtovné výkazy za 3 ukončené účtovné obdobia

 • rozpočet na bežný rok

 • ďalšie podklady podľa požiadaviek banky