Banková záruka

Banková záruka patrí medzi zabezpečovacie nástroje. Má univerzálny charakter. Môže byť použitá na zabezpečenie akéhokoľvek rizika, nielen rizika z nezaplatenia tovaru v rámci kúpnej zmluvy, ale predovšetkým rizík, ktoré môžu byť spojené s neplnením záväzkov predávajúceho.
Vzniká písomným prehlásením banky v záručnej listine, že uspokojí veriteľa (oprávneného z bankovej záruky) do výšky určitej peňažnej čiastky v prípade, že tretia osoba (dlžník) nesplní určitý záväzok. Záväzok banky je neodvolateľný.

Pri posudzovaní žiadosti klienta o vystavenie bankovej záruky postupuje banka v súlade so zásadami svojej úverovej politiky a na základe zhodnotenia bonity klienta stanoví podmienky pre vystavenie bankovej záruky.

Prima banka Slovensko, a. s. vystavuje všetky typy záruk, napríklad:

 • za ponuku (vádium, bid bond, tender guarantee, temporary guarantee, provisional guarantee) – pri účasti klienta na verejných súťažiach

 • akontačné (advance payment guarantee, down payment guarantee, repayment guarantee, refund bond, restitution bond) – za vrátenie platby poskytnutej vopred v prípade, keby klient nesplnil podmienky kontraktu

 • kaučné (performance guarantee, performance bond, final guarantee) - banková záruka za výkon, za dodávku alebo za riadne vykonanie kontraktu, resp. banková záruka za dobré prevedenie diela, splnenie záväzkov zo zmluvy

 • za zádržné (retention money guarantee)

 • indemnita – sľub odškodnenia

 • za zaplatenie tovaru a služieb

 • za zaplatenie leasingových splátok

 • colná, súdna, procesná

 • za zaplatenie úveru

 • za zaplatenie nájomného

Prima banka Slovensko, a. s. zároveň poskytuje pre svojich klientov poradenskú a konzultačnú činnosť.

Prima banka Slovensko, a. s. pri zárukách vystavených inými bankami v prospech klienta ponúka:

 • registráciu bankovej záruky

 • avizovanie prijatej záruky (zmeny prijatej záruky) príjemcovi

 • overenie právoplatnosti podpisov na záruke

 • posudzovanie textácie

 • korešpondenciu s vystavujúcou bankou menom klienta a podľa jeho dispozícií

 • uplatnenie bankovej záruky menom klienta a v jeho prospech

Aktuálnu výšku poplatkov nájdete v Sadzobníku poplatkov – Prima banka Slovensko, a.s.