Ďalšie informácie

Vyhlásenia


Koncepcia ochrany banky pred jej zneužitím na legalizáciu príjmov z trestnej činnosti a financovanie terorizmu

Bankové informácie


Oznámenie o ukončení vykonávania platobného styku v mene rubeľ

Oznámenie o zrušení vkladnej knižky emitentom k 30.4.2020

Oznámenie o ukončení zasielania swiftových výpisov MT940

Oznámenie o ukončení realizácie inkasa B2B

Príklady výpočtu úrokov a poplatkov produktov a služieb

Oznámenie o zrušení vkladnej knižky emitentom k 31.3.2016

Oznámenie o zrušení vkladnej knižky emitentom k 31.12.2016

Legislatívne účty

Presun platobného účtu a cezhraničné zriaďovanie platobného účtu

Terminológia upravujúca služby viazané na platobný účet

Dokument s informáciami o poplatkoch k Osobnému účtu

Dokument s informáciami o poplatkoch k Študentskému účtu

Dokument s informáciami o poplatkoch k Detskému účtu

Dokument s informáciami o poplatkoch k Základnému bankovému produktu

Dokument s informáciami o poplatkoch k Platobnému účtu so základnými funkciami

Dokument s informáciami o poplatkoch k Osobitnému účtu dlžníka

Dokument s informáciami o poplatkoch k Transparentnému účtu

Informácia o zavedení sankcií na vybrané osoby a subjekty

Informačný leták o právach spotrebiteľa pri uskutočňovaní platieb v Európe


Informácie o poskytovaní investičných služieb


Stratégia vykonávania pokynov – Prima banka Slovensko, a.s.

Zásady kategorizácie a poučenie klienta o práve žiadať zmenu kategorizácie

Informácia o dôvode nevypracovania zásad zapájania

Potvrdenia


Potvrdenie o zverejnení zmluvy
(v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám)