Bankové záruky

Potrebujete svojmu obchodnému partnerovi predložiť záruku za plnenie vašich záväzkov vyplývajúcich zo zmluvných dokumentov?

Vystavíme vám neodvolateľnú bankovú záruku, ktorou na seba preberieme záväzok finančného plnenia voči oprávnenej osobe v prípade nesplnenia podmienok dohodnutých v zmluve.

Zvýšenie konkurencieschopnosti | zabezpečovací nástroj

Výhody

  • zvýšenie konkurencieschopnosti

  • možnosť získať výhodnejšie obchodné podmienky

  • minimalizácia obchodných rizík

  • posilnenie dôveryhodnosti vo vzťahu k obchodným partnerom

Podrobný popis