Municipálny úver – Univerzál

Parametre produktu:

  • dlhodobý kontokorentný úver s ročným prehodnocovaním

  • pravidelné zasielanie Správy o stave prostriedkov na úvere v členení podľa účelu použitia (financovanie bežných výdavkov, resp. financovanie kapitálových výdavkov)

  • len jeden úverový produkt na financovanie bežných, ako aj kapitálových výdavkov a pritom dodržanie ustanovenia Zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy

Podmienky poskytnutia úveru a potrebné podklady:

  • bežný účet samosprávy vedený v Prima banke

  • poukazovanie podielových daní mesta/obce na účet v Prima banke

  • Osvedčenie miestnej volebnej komisie o zvolení do funkcie primátora/starostu obce

  • Výpis z uznesenia mestského/obecného zastupiteľstva o zložení sľubu primátora/starostu

  • Výpis z uznesenia mestského/obecného zastupiteľstva, na ktorom bolo rozhodnuté o prijatí úveru a poukazovaní podielových daní na účet v Prima banke počas trvania úverového vzťahu