Municipálny úver – Univerzál

Parametre produktu:

 • určené pre obce s počtom obyvateľov do 2 000

 • dlhodobý kontokorentný úver s ročným prehodnocovaním

 • pravidelné zasielanie Správy o stave prostriedkov na úvere v členení podľa účelu použitia (financovanie bežných výdavkov, resp. financovanie kapitálových výdavkov)

 • len jeden úverový produkt na financovanie bežných, ako aj kapitálových výdavkov a pritom dodržanie ustanovenia Zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy

Podmienky poskytnutia úveru a potrebné podklady:

 • bežný účet samosprávy vedený v Prima banke

 • poukazovanie podielových daní mesta/obce na účet v Prima banke

 • súpis záväzkov samosprávy ku dňu podania žiadosti o úver

 • Osvedčenie miestnej volebnej komisie o zvolení do funkcie primátora/starostu obce

 • Výpis z uznesenia mestského/obecného zastupiteľstva o zložení sľubu primátora/starostu

 • Výpis z uznesenia mestského/obecného zastupiteľstva, na ktorom bolo rozhodnuté o prijatí úveru a poukazovaní podielových daní na účet v Prima banke počas trvania úverového vzťahu, o založení nehnuteľného/hnuteľného majetku mesta/obce, o vystavení zmenky za úver v prospech banky

 • účtovné výkazy za 3 ukončené účtovné obdobia

 • rozpočet na bežný rok

 • ďalšie podklady podľa požiadaviek banky