Bankové záruky za úvery ŠFRB podrobný popis

Aké doklady potrebujete?

Ak ste spoločenstvo vlastníkov bytov:

 • výpis z registra spoločenstiev príslušného Obvodného úradu o zaregistrovaní zmluvy o spoločenstve vlastníkov bytov

 • zmluva o spoločenstve vlastníkov bytov a nebytových priestorov, stanovy

 • daňové priznanie (ak spoločenstvu vznikla povinnosť jeho podania v zmysle zákona o dani z príjmov)

 • správa o hospodárení s prostriedkami fondu opráv

 • rozpočet spoločenstva na správu domu na bežný rok

 • list vlastníctva – postačuje z katastrálneho portálu

 • zmluvy o prenájme nebytových priestorov (ak existujú)

 • stavebné povolenie, projektová dokumentácia k plánovanej investícii, rozpočet investičnej akcie, zmluva o dielo

 • výpis z uznesenia zo schôdze vlastníkov bytov a Zápisnica z hlasovania, v ktorej boli odsúhlasené návrhy o financovaní investičného zámeru z úveru, o zvýšení platieb do fondu opráv (ak si to investícia vyžaduje), splácanie úveru z prostriedkov spoločenstva, zabezpečenie úveru

 • evidenčný list mesačných záloh alebo obdobný doklad, z ktorého je zrejmá platba do fondu opráv

Ak ste správcovská spoločnosť vykonávajúca správu bytového domu:

 • doklad preukazujúci právnu subjektivitu (aktuálny výpis z obchodného alebo živnostenského registra)

 • stanovy/spoločenská zmluva/zakladateľská listina

 • zmluva o výkone správy

 • účtovné výkazy

 • rozpočet investičnej akcie, stavebné povolenie, zmluva o dielo

 • správa o hospodárení s prostriedkami fondu prevádzky, údržby a opráv za posledné 3 roky

 • doklady k predmetu zabezpečenia úverového produktu podľa charakteru zabezpečenia

 • výpis z uznesenia zo schôdze vlastníkov bytov a Zápisnica z hlasovania, v ktorej boli odsúhlasené návrhy o financovaní investičného zámeru z úveru, o zvýšení platieb do fondu opráv (ak si to investícia vyžaduje) a splácanie úveru, zabezpečenie úveru

 • evidenčný list mesačných záloh alebo obdobný doklad, na základe ktorého je zrejmá platba do fondu opráv

 • iné podľa požiadaviek banky