Úverové prísľuby

Aké podklady potrebujete?

  • charakteristika objektu úverovania z hľadiska jeho účelu (objekt, účel, rozpočtové náklady investičnej akcie, finančné krytie nákladov, dodávateľské zabezpečenie, stavebné povolenie a iné)

  • Osvedčenie miestnej volebnej komisie o zvolení do funkcie primátora/starostu obce

  • Výpis z uznesenia mestského/obecného zastupiteľstva o zložení sľubu primátora/starostu

  • Výpis z uznesenia mestského/obecného zastupiteľstva, na ktorom bolo rozhodnuté o prijatí úveru, o založení nehnuteľného/hnuteľného majetku mesta/obce, o vystavení zmenky za úver v prospech banky

  • účtovné výkazy za 3 ukončené účtovné obdobia

  • rozpočet na bežný rok

  • ďalšie podklady podľa požiadaviek banky