Bankové informácie

Hľadám bankové informácie o zahraničných firmách

  • Cieľom tejto služby je pomáhať klientom banky pri uplatnení ich výrobkov a služieb na zahraničných trhoch. Informácie o zahraničných partneroch majú slúžiť k zvýšeniu istoty v podnikaní klientov banky, k zníženiu rizika straty z pripravovaného obchodu, ako i k predchádzaniu dôsledkov vyplývajúcich z nesolventnosti alebo neserióznosti zahraničného partnera.
  • Banka je zapojená do medzinárodnej výmeny bankových informácií medzi bankami na báze reciprocity umožňujúcej klientom banky ľahký a cenovo dostupný prístup k bankovým informáciám od ostatných bánk.
  • Banková informácia obsahuje prevažne slovné hodnotenie solventnosti a spoľahlivosti klienta z pohľadu banky a prípadne ďalšie údaje o klientovi. Banková informácia môže obsahovať i odpoveď zahraničnej banky na konkrétnu otázku žiadateľa.
  • Získané informácie sú dôverné, poskytujú sa len pre potrebu žiadateľa

Ako sa poskytujú bankové informácie o klientoch banky pre zahraničné banky?

  • Bankové informácie o vlastných klientoch sú poskytované zahraničným bankovým a nebankovým žiadateľom pri rešpektovaní bankového tajomstva len so súhlasom klienta banky.
  • Bankové informácie o klientoch banky obsahujú okrem základných informácií v rozsahu zverených údajov z Obchodného registra prevažne slovné hodnotenie klienta z pohľadu banky. Banka neposkytuje bez súhlasu klienta číselné údaje o zostatku na účtoch, o poskytnutých úveroch ani o ich splátkach.
  • Okrem toho banka poskytuje na požiadanie svojim klientom tzv. bankovú referenciu slúžiacu k podpore zahraničnoobchodných činností klientov.