Municipálny úver – Eurofondy

Parametre produktu

 • účelový úver vo forme termínovaného úveru

 • splatnosť termínovaného úveru – prispôsobená potrebám projektu

 • možnosť získať finančné prostriedky až do výšky 100 % nákladov projektu: predfinancovanie (napr. 95 % oprávnených nákladov) a spolufinancovanie (napr. 5 % oprávnených nákladov a neoprávnené náklady)

 • financovanie projektov samospráv zlepšujúcich a podporujúcich najmä životné prostredie, čistenie odpadových vôd, kanalizácie, vodovodov, separáciu a recykláciu odpadov, racionálne využívanie energie a obnoviteľné zdroje energie, malé vodné elektrárne, trvalo udržateľný rozvoj, protipovodňové opatrenia, udržanie vody v krajine, rozvoj a obnovu sídiel, obnovu, rekonštrukciu a modernizáciu škôl, rozvoj vidieka a krajiny, podporu bývania a domovov sociálnych služieb, projekty obcí nezaradených do pólov rastu podporujúce obnovu a rozvoj obcí, občianskej vybavenosti a služieb a mnohé ďalšie

 • možnosť predfinancovať projekt ešte pred prijatím prostriedkov zo schváleného grantu

 • flexibilne a podľa potrieb riadiť čerpanie a splácanie úveru v závislosti od realizácie projektu

 • mimoriadna splátka istiny realizovaná z vlastných nenávratných zdrojov alebo zo zdrojov z fondov EÚ/štátneho rozpočtu SR bez poplatku

 • možnosť získať úver aj bez zabezpečenia

 • odborné poradenstvo banky v oblasti financovania projektov podporovaných z fondov EÚ a štátneho rozpočtu SR

Aké podklady potrebujete?

 • charakteristika objektu úverovania z hľadiska jeho účelu (objekt, účel, rozpočtové náklady investičnej akcie, finančné krytie nákladov, dodávateľské zabezpečenie, stavebné povolenie a iné)

 • Osvedčenie miestnej volebnej komisie o zvolení do funkcie primátora/starostu obce

 • Výpis z uznesenia mestského/obecného zastupiteľstva o zložení sľubu primátora/starostu

 • Výpis z uznesenia mestského/obecného zastupiteľstva, na ktorom bolo rozhodnuté o prijatí úveru, o založení nehnuteľného/hnuteľného majetku mesta/obce, o vystavení zmenky za úver v prospech banky

 • účtovné výkazy za 3 ukončené účtovné obdobia

 • rozpočet na bežný rok

 • ďalšie podklady podľa požiadaviek banky