Informácie pre akcionárov

Riadne valné zhromaždenie Prima banka Slovensko, a.s.
so sídlom Hodžova 11, 010 11 Žilina

IČO: 31 575 951, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom
Žilina, oddiel: Sa, vložka číslo: 148/L (ďalej ako „Spoločnosť“)

Úplné znenie dokumentov, ktoré sa navrhujú na schválenie na riadnom valnom zhromaždení Spoločnosti dňa 25.04.2019:

Celkový počet akcií a hlasovacích práv

Základné imanie Spoločnosti je 226 772 938 EUR a je rozdelené na celkom 177 474 538 ks akcií znejúcich na meno, pričom:

 • 100 200 akcií má menovitú hodnotu akcie 399 EUR
 • 100 200 akcií má menovitú hodnotu 67 EUR
 • 701 400 akcií má menovitú hodnotu 5 EUR
 • 176 572 738 akcií má menovitú hodnotu 1 EUR

Hlasovacie právo akcionára sa riadi počtom jeho akcií a menovitou hodnotou akcie, pričom za každé 1 euro menovitej hodnoty akcie Spoločnosti pripadá akcionárovi 1 hlas. S akciou v menovitej hodnote 399 EUR je spojených 399 hlasov, s akciou v menovitej hodnote 67 EUR je spojených 67 hlasov, s akciou v menovitej hodnote 5 EUR je spojených 5 hlasov a s akciou v menovitej hodnote 1 EUR je spojený 1 hlas.

Celkový počet akcií Spoločnosti tak predstavuje k 25. marcu 2019 – 177 474 538 akcií na meno, pričom s týmito akciami je spojených celkom 226 772 938 hlasovacích práv.

Návrhy uznesení valného zhromaždenia/stanovisko predstavenstva podľa jednotlivých bodov programu rokovania valného zhromaždenia:

1. Otvorenie

Stanovisko predstavenstva:

Do zvolenia predsedu valného zhromaždenia poveruje predstavenstvo jeho vedením predsedu predstavenstva Spoločnosti Ing. Jana Rolla.

2. Voľba predsedu valného zhromaždenia, zapisovateľa, overovateľov zápisnice a osôb poverených sčítaním hlasov

Návrh uznesenia:
Riadne valné zhromaždenie schvaľuje uznesenie:

do orgánov riadneho valného zhromaždenia, ktorými sú predseda riadneho valného zhromaždenia, zapisovateľ, overovatelia zápisnice a osoby poverené sčítaním hlasov volí: Ing. Jana Rolla ako predsedu riadneho valného zhromaždenia, JUDr. Štefana Orosiho ako zapisovateľa, Mgr. Sylviu Hrickovú a Mgr. Zuzanu Dobiašovú ako overovateľov zápisnice, zamestnancov obchodnej spoločnosti A.S. Partner, s.r.o. ako osoby poverené sčítaním hlasov.

3. Správa predstavenstva Spoločnosti o podnikateľskej činnosti Spoločnosti a o stave jej majetku za rok 2018 a vysvetľujúca správa k obsahovým náležitostiam Výročnej správy

Návrh uznesenia:
Riadne valné zhromaždenie schvaľuje uznesenie:

Riadne valné zhromaždenie berie na vedomie Správu predstavenstva Spoločnosti o podnikateľskej činnosti Spoločnosti a o stave jej majetku za rok 2018 a vysvetľujúcu správu k obsahovým náležitostiam Výročnej správy.

4. Správa dozornej rady Spoločnosti a správa o audite finančných výkazov

Návrh uznesenia:
Riadne valné zhromaždenie schvaľuje uznesenie:

Riadne valné zhromaždenie berie na vedomie Správu dozornej rady Spoločnosti a správu o audite finančných výkazov.

5. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky Spoločnosti za rok 2018, schválenie Výročnej správy Spoločnosti za rok 2018 a schválenie ostatných súvisiacich návrhov (návrh na rozdelenie zisku za rok 2018)

Návrh uznesenia:
Riadne valné zhromaždenie schvaľuje uznesenie:

a. schvaľuje

 • Riadnu individuálnu účtovnú závierku Spoločnosti za rok 2018
 • Výročnú správu Spoločnosti za rok 2018

b. rozhoduje

 • o rozdelení zisku za rok 2018

6. Schválenie audítora Spoločnosti na rok 2019

Návrh uznesenia:
Riadne valné zhromaždenie schvaľuje uznesenie :

Ernst & Young Slovakia, spol. s r.o., Žižkova 9, Bratislava 811 02, IČO: 35 840 463, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 27004/B bude audítorom pre výkon auditu Spoločnosti na rok 2019.

7. Skončenie obchodovania s akciami spoločnosti na Burze cenných papierov v Bratislave, a.s. a zmena spoločnosti z verejnej akciovej spoločnosti na súkromnú

Návrh uznesenia:
Riadne valné zhromaždenie schvaľuje:

Riadne valné zhromaždenie v súlade s ustanovením § 154 ods. 4 a § 187 ods. 1 písm. h) Obchodného zákonníka a § 170 ods. 3 zákona o cenných papieroch rozhodlo o skončení obchodovania s kmeňovými zaknihovanými akciami na meno vydanými emitentom Prima banka Slovensko, a.s., IČO: 31 575 951, so sídlom Hodžova 11, 010 11 Žilina, zapísaným v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sa, vložka č. 148/L:

 • 100 200 kusov akcií ISIN: SK1110001270 v menovitej hodnote 399,- EUR
 • 100 200 kusov akcií ISIN: SK1110013671 v menovitej hodnote 67,- EUR
 • 701 400 kusov akcií ISIN: SK1110014927 v menovitej hodnote 5,- EUR
 • 14 705 882 kusov akcií ISIN: SK1110015676 v menovitej hodnote 1,- EUR

na regulovanom trhu, ktorým je Burza cenných papierov v Bratislave, a.s. za podmienok a postupom podľa ustanovenia § 119 zákona o cenných papieroch a rozhodlo o tom, že Spoločnosť prestane byť verejnou akciovou spoločnosťou a stane sa súkromnou akciovou spoločnosťou.

8. Zmena stanov

Návrh uznesenia:
Riadne valné zhromaždenie schvaľuje:

Doterajšie znenie Stanov Spoločnosti sa mení podľa návrhu predloženého predstavenstvom Spoločnosti a schvaľuje sa návrh na zmenu stanov, tak ako bol predložený predstavenstvom Spoločnosti.

9. Záver

Spôsob a prostriedky, ktorými Spoločnosť prijíma oznámenia o vymenovaní splnomocnenca, o zmene udeleného splnomocnenia a o odvolaní splnomocnenca prostredníctvom elektronických prostriedkov:

Spoločnosť prijíma oznámenia o vymenovaní, o zmene udeleného splnomocnenia a jeho odvolaní aj prostredníctvom elektronických prostriedkov, a to prostredníctvom e-mailu zaslaného na adresu tajomnik@primabanka.sk. Z oznámenia musí byť možné zachytenie obsahu právneho úkonu a jednoznačné určenie osoby, ktorá právny úkon urobila. Týmto však nie je dotknutá povinnosť splnomocnenca preukázať sa pri prezentácii písomným splnomocnením s úradne osvedčeným podpisom splnomocniteľa.