Informácie pre akcionárov


Oznámenie o vyhlásení akcií za neplatné


Spoločnosť Sberbank Slovensko, a.s., IČO: 17 321 123, so sídlom Vysoká 9, 810 00 Bratislava sa s účinnosťou k 01.08.2017 zlúčila so spoločnosťou Prima banka Slovensko, a.s., IČO: 31 575 951, so sídlom Hodžova 11, 010 11 Žilina, ktorá sa stala jej právnym nástupcom.

Akcionári zaniknutej spoločnosti Sberbank Slovensko, a.s. boli listami zo dňa 29.05.2017 a 01.08.2017 informovaní, že majú v súvislosti so zlúčením právo na výmenu akcií Sberbank Slovensko, a.s. za akcie Prima banky Slovensko, a.s. a právo na výplatu doplatku za zanikajúce akcie. Týmito listami boli vyzvaní na poskytnutie súčinnosti potrebnej na výmenu akcií a vyplatenie doplatkov, a v liste zo dňa 01.08.2017 boli zároveň informovaní, že pokiaľ súčinnosť neposkytnú najneskôr do 01.10.2017, akcie Sberbank Slovensko, a.s., ktoré nebudú môcť byť vymenené za akcie Prima banky Slovensko, a.s., budú vyhlásené za neplatné. Informácia bola taktiež zverejnená na internetovej stránke Prima banky Slovensko, a.s. a v Hospodárskych novinách dňa 01.08.2017.

Predstavenstvo spoločnosti Prima banka Slovensko, a.s. na svojom zasadnutí dňa 05.12.2017 vyhlásilo v súlade s ustanovením § 218e v spojení s ustanovením § 214 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení akcie, ktoré k 05.12.2017 neboli vymenené a pripísané na účty akcionárov, za neplatné.

V dôsledku vyššie uvedeného rozhodnutia predstavenstva spoločnosti Prima banka Slovensko, a.s.:

  • akcionári, ktorých akcie spoločnosti Sberbank Slovensko, a.s. neboli k 05.12.2017 vymenené za akcie Prima banky Slovensko, a.s., prestali byť akcionármi Prima banky Slovensko, a.s. a ich akcie boli zrušené,
  • namiesto zrušených akcií budú vydané nové akcie Prima banky Slovensko, a.s., ktoré budú predané a výťažok z predaja spolu s doplatkom za výmenu akcií bude zložený do notárskej úschovy, odkiaľ bude vyplatený jednotlivým akcionárom.

Uvedený postup je v súlade so schválenou zmluvou o zlúčení zo dňa 24.05.2017.