Výsledky hlasovania Riadneho valného zhromaždenia

späť

Výsledky hlasovania Riadneho valného zhromaždenia akcionárov Prima banka Slovensko, a.s. konaného dňa 19. apríla 2012

Hlasovanie č. 1 k bodu 1 programu (Voľba predsedu valného zhromaždenia)

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 14 668 279 ks akcií v menovitej hodnote 1 EUR a 698 799 ks akcií v menovitej hodnote 5 EUR a 99 101 ks akcií v menovitej hodnote 67 EUR a 91 507 ks akcií v menovitej hodnote 399 EUR.
Pomerná časť základného imania, ktorú platné hlasy predstavujú: 94,464 %
Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 61 313 334
Za: 61 313 334
Proti: 0
Zdržalo sa: 0

Hlasovanie č. 2 k bodu 1 programu (Schválenie osôb poverených sčítaním hlasov)

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 14 668 279 ks akcií v menovitej hodnote 1 EUR a 698 799 ks akcií v menovitej hodnote 5 EUR a 99 101 ks akcií v menovitej hodnote 67 EUR a 91 507 ks akcií v menovitej hodnote 399 EUR.
Pomerná časť základného imania, ktorú platné hlasy predstavujú: 94,464 %
Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 61 313 334
Za: 61 313 334
Proti: 0
Zdržalo sa: 0

Hlasovanie č. 3 k bodu 1 programu (Voľba zapisovateľa valného zhromaždenia)

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 14 668 279 ks akcií v menovitej hodnote 1 EUR a 698 799 ks akcií v menovitej hodnote 5 EUR a 99 101 ks akcií v menovitej hodnote 67 EUR a 91 507 ks akcií v menovitej hodnote 399 EUR.
Pomerná časť základného imania, ktorú platné hlasy predstavujú: 94,464 %
Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 61 313 334
Za: 61 313 334
Proti: 0
Zdržalo sa: 0

Hlasovanie č. 4 k bodu 1 programu (Voľba overovateľov zápisnice)

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 14 668 279 ks akcií v menovitej hodnote 1 EUR a 698 799 ks akcií v menovitej hodnote 5 EUR a 99 101 ks akcií v menovitej hodnote 67 EUR a 91 507 ks akcií v menovitej hodnote 399 EUR.
Pomerná časť základného imania, ktorú platné hlasy predstavujú: 94,464 %
Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 61 313 334
Za: 61 313 334
Proti: 0
Zdržalo sa: 0

Hlasovanie č. 5 k bodu 2 programu (Správa predstavenstva o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave jej majetku za rok 2011 a vysvetľujúca správa k obsahovým náležitostiam výročnej správy)

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 14 668 279 ks akcií v menovitej hodnote 1 EUR a 698 799 ks akcií v menovitej hodnote 5 EUR a 99 101 ks akcií v menovitej hodnote 67 EUR a 91 507 ks akcií v menovitej hodnote 399 EUR.
Pomerná časť základného imania, ktorú platné hlasy predstavujú: 94,464 %
Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 61 313 334
Za: 61 313 334
Proti: 0
Zdržalo sa: 0

Hlasovanie č. 6 k bodu 3 programu (Správa dozornej rady a správa o audite finančných výkazov)

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 14 668 279 ks akcií v menovitej hodnote 1 EUR a 698 799 ks akcií v menovitej hodnote 5 EUR a 99 101 ks akcií v menovitej hodnote 67 EUR a 91 507 ks akcií v menovitej hodnote 399 EUR.
Pomerná časť základného imania, ktorú platné hlasy predstavujú: 94,464 %
Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 61 313 334
Za: 61 313 334
Proti: 0
Zdržalo sa: 0

Hlasovanie č. 7 k bodu 4 programu (Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky, schválenie výročnej správy za rok 2011 a ostatných súvisiacich návrhov (návrh na rozdelenie zisku/úhradu strát za rok 2011)

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 14 668 279 ks akcií v menovitej hodnote 1 EUR a 698 799 ks akcií v menovitej hodnote 5 EUR a 99 101 ks akcií v menovitej hodnote 67 EUR a 91 507 ks akcií v menovitej hodnote 399 EUR.
Pomerná časť základného imania, ktorú platné hlasy predstavujú: 94,464 %
Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 61 313 334
Za: 61 313 334
Proti: 0
Zdržalo sa: 0

Hlasovanie č. 8 k bodu 5 programu (Zmena stanov)

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 14 668 279 ks akcií v menovitej hodnote 1 EUR a 698 799 ks akcií v menovitej hodnote 5 EUR a 99 101 ks akcií v menovitej hodnote 67 EUR a 91 507 ks akcií v menovitej hodnote 399 EUR.
Pomerná časť základného imania, ktorú platné hlasy predstavujú: 94,464 %
Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 61 313 334
Za: 61 313 334
Proti: 0
Zdržalo sa: 0

Hlasovanie č. 9 k bodu 6 programu (Schválenie audítora)

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 14 668 279 ks akcií v menovitej hodnote 1 EUR a 698 799 ks akcií v menovitej hodnote 5 EUR a 99 101 ks akcií v menovitej hodnote 67 EUR a 91 507 ks akcií v menovitej hodnote 399 EUR.
Pomerná časť základného imania, ktorú platné hlasy predstavujú: 94,464 %
Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 61 313 334
Za: 61 313 334
Proti: 0
Zdržalo sa: 0

Zverejnené dňa: 25. 4. 2012


späť na zoznam