PSD2 - Poskytovatelia PS

Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2366 o platobných službách na vnútornom trhu (PSD2) , ktorá bola na Slovensku transponovaná do Zákona č. 492/2009 o platobných službách, okrem iného vytvorila v rámci EÚ jednotný legislatívny rámec pre poskytovanie nových platobných služieb poskytujúcich poskytovateľom platobných služieb na základe licencie vydanej príslušnou národnou autoritou.

Iní Poskytovatelia platobných služieb

a) Poskytovateľ platobných iniciačných služieb:

 • iný poskytovateľ platobných služieb ako banka, ktorý klientovi poskytuje platobnú iniciačnú službu,
 • platobná iniciačná služba znamená predloženie platobného príkazu banke iným poskytovateľom platobných služieb, na pokyn klienta, vo vzťahu k jeho platobnému účtu vedeného v banke, pričom účet klienta je prístupný online prostredníctvom internetu.

b) Poskytovateľ služieb informovania o účte

 • iný poskytovateľ platobných služieb ako banka, ktorý klientovi na základe jeho súhlasu poskytuje službu informovania o platobnom účte,
 • služba informovania o platobnom účte je služba poskytovaná klientovi iným poskytovateľom platobných služieb ako banka prostredníctvom internetu alebo iného elektronického distribučného kanálu, spočívajúca v poskytovaní konsolidovaných informácií, v rozsahu poskytovanom bankou, o jednom alebo viacerých účtoch klienta, ktoré sú prístupné online prostredníctvom internetu a ktoré má klient vedené u jedného alebo viacerých poskytovateľov platobných služieb (napr. informácia o zostatku na účte, o obratoch na účte).

V nadväznosti na uvedené Prima banka Slovensko, a.s. sprístupnila vybrané služby iným poskytovateľom platobných služieb, tzv. „tretie strany“, pričom komunikácia medzi bankou a treťou stranou prebieha prostredníctvom vyhradeného rozhrania API (Application Programming Interface).
Prima banka Slovensko, a.s. vytvorila technický štandard pre komunikáciu, ktorý vychádza zo štandardu Slovak Banking API Standard a ktorý spĺňa požiadavky na zabezpečenie bezpečnej komunikácie:

 • v oblasti identifikácie tretej strany voči poskytovateľovi platobných služieb, ktorý spravuje účet klienta
 • v oblasti bezpečnej komunikácie s treťou stranou, t.j. tretia strana je schopná bezpečne komunikovať s cieľom požiadať o informácie o platobnom účte klienta, príp. iniciovať platobný príkaz z platobného účtu platiteľa a získať všetky informácie súvisiace s iniciovaním platobnej transakcie

Predpokladom pre povolenie prístupu k platobným účtom klienta je vydanie komunikačného kľúča, ako bezpečnostného prvku k API.
Postup pre vydanie komunikačného kľúča licencovaným poskytovateľom platobných služieb:

 1. Vyplnenie formulára Žiadosť o vydanie komunikačného kľúča (Application for Issuance of Communication Keys and Access).
 2. Vyplnenú Žiadosť o vydanie komunikačného kľúča/ Application for Issuance of Communication Keys and Access zaslať na adresu api.banking@primabanka.sk.
 3. Zaslanie kvalifikovaného certifikátu pre autentifikáciu webového sídla podpísaného akreditovanou certifikačnou autoritou, ktorý obsahuje licenčné číslo, na základe ktorého overíme Vašu licenciu voči príslušnému registru národnej autority, skomprimované vo formáte zip na adresu api.banking@primabanka.sk.
 4. Po preverení žiadosti a doručení príslušného kvalifikovaného certifikátu banka vydá komunikačné kľúče. Komunikačné kľúče budú zaslané žiadateľovi – tretej strane e-mailom na adresu uvedenú v žiadosti, ktorého prílohou sú client_id a client_secret zašifrované prostredníctvom poskytnutého certifikátu.
 5. Po úspešnej registrácii bude môcť tretia strana otestovať a využívať API. Zároveň tretia strana obdrží linku pre testovacie prostredie ako aj linku pre produkčné prostredie.

Kontaktným miestom pre riešenie problémov vyhradeného rozhrania pre tretie strany v rámci PSD2 je Infolinka, e-mail: info@primabanka.sk