PSD2 - Poskytovatelia PS

Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2366 o platobných službách na vnútornom trhu (PSD2) , ktorá bola na Slovensku transponovaná do Zákona č. 492/2009 o platobných službách, okrem iného vytvorila v rámci EÚ jednotný legislatívny rámec pre poskytovanie nových platobných služieb poskytujúcich poskytovateľom platobných služieb na základe licencie vydanej príslušnou národnou autoritou.

V nadväznosti na uvedené Prima banka Slovensko, a.s. sprístupní vybrané služby iným poskytovateľom platobných služieb, tzv. „tretie strany“, pričom komunikácia medzi bankou a treťou stranou bude prebiehať prostredníctvom rozhrania API (Application Programming Interface).

Prima banka Slovensko, a.s. používa na tento účel Slovak Banking API Standard. Predpokladom pre získanie prístupu k účtom je vydanie komunikačného kľúča, ako bezpečnostného prvku k API.

Postup pre vydanie komunikačného kľúča licencovaným poskytovateľom platobných služieb:

  1. Vyplnenie formulára Žiadosť o vydanie komunikačného kľúča.
  2. Sken vyplnenej a oprávnenými osobami (konajúce za spoločnosť) podpísanej žiadosti zaslať na adresu api.banking@primabanka.sk.
  3. K žiadosti je potrebné priložiť nasledovné dokumenty:
    • - originál/overená kópia výpisu z obchodného registra
    • - overená kópia povolenia na vykonávanie platobnej služby vydaného príslušným orgánom
  4. Originál žiadosti spolu s prílohami následne zaslať na adresu: Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina.
  5. Po preverení žiadosti Banka vydá komunikačný kľúč, ktorý bude zaslaný žiadateľovi – tretej strane e-mailom na adresu uvedenú v žiadosti. Otvorenie e-mailu bude chránené heslom zaslaným bankou formou sms na mobilné telefónne číslo uvedené v žiadosti.
  6. Po úspešnej registrácii bude môcť tretia strana využívať a otestovať API. Zároveň tretia strana obdrží client_id, client_secret a linku.