Štatút marketingovej kampane
„Osobný účet - Zaplať mobilom a vyhraj 10 x 3.000 EUR“

Organizátor

Prima banka Slovensko, a.s., so sídlom Hodžova 11, 010 11 Žilina, IČO: 31 575 951, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sa, vložka č. 148/L

Cieľom marketingovej kampane je podporiť platby mobilom.

Trvanie kampane

Platnosť marketingovej kampane je od 01.07.2023 do 30.09.2023.

Účastník kampane

Do kampane sa môže zapojiť každý, kto spĺňa nasledovné podmienky:

  • je alebo sa v čase trvania kampane stane majiteľom Osobného účtu v Prima banke (ďalej len „Osobný účet“),
  • na Osobnom účte vykoná aspoň v jednom kalendárnom mesiaci počas trvania kampane najmenej 10 platieb mobilným telefónom alebo hodinkami (Apple Pay, Google Pay, Garmin Pay, Xiaomi Pay) u obchodníkov na platobnom termináli alebo na internete – do vyhodnotenia budú zahrnuté výlučne platby vykonané a zároveň zaúčtované v rámci daného kalendárneho mesiaca
  • nie je v omeškaní s plnením žiadnych zmluvných povinností voči banke.

Výhra

Žrebovanie výhier prebehne po skončení kampane. Vyhrávajú desiati výhercovia. Každý z výhercov získa sumu 3.000 EUR netto. Výhra bude pripísaná jednorazovo na Osobný účet do 15 dní od žrebovania.

Po skončení kampane prebehne žrebovanie zo všetkých účastníkov, ktorí splnili vyššie uvedené podmienky. Výhercovia budú informovaní emailom. Výherca má právo výhru odmietnuť.

Mená výhercov bude zverejnené na webovom sídle Prima banky a na facebookovom účte Prima banky vo forme: krstné meno, prvé písmeno priezviska, obec a okres trvalého pobytu.

Záverečné ustanovenia

Do kampane budú zaradení iba klienti, ktorí Prima banke udelili súhlas so spracovaním osobných údajov na marketingové účely. Klienti, ktorí udelia tento súhlas počas trvania kampane, budú do kampane zaradení od momentu jeho udelenia a splnenia ostatných podmienok kampane.

Peňažná výhra bude predmetom zdanenia v súlade s platnou legislatívou. Výška výhry pred zdanením je 3.621,60 EUR, čiastka 350 EUR z výhry je oslobodená od dane. Prima banka v súlade s § 43 ods. 3 písm. c) zákona o dani z príjmov vyberie daň z príjmu zrážkou vo výške 19% z peňažnej výhry pri výplate výhry. Každému výhercovi teda bude vyplatená čiastka 3.000 EUR.

Prima banka si vyhradzuje právo kedykoľvek počas trvania kampane zmeniť tento Štatút alebo zrušiť celú marketingovú kampaň. Všetky zmeny tohto Štatútu Prima banka zverejní a sprístupní na svojom webovom sídle www.primabanka.sk.

V prípade rozporu tohto Štatútu s propagačnými materiálmi týkajúcimi sa kampane, prípadne iných nejasností sa budú aplikovať príslušné ustanovenia tohto Štatútu. Tento Štatút je zverejnený na webovej stránke www.primabanka.sk a dátum účinnosti tohto Štatútu je 01.07.2023.