Prima banka v roku 2019 opäť posilnila svoju pozíciu na trhu

späť

Rekordné hypotéky, najúspešnejšia emisia dlhopisov, jediná banka s pobočkami v každom okrese

BRATISLAVA, 24. marca 2020 – Prima banke sa aj v uplynulom roku darilo naďalej rásť a obhájiť pozíciu silného retailového hráča. Celkový objem retailových úverov zvýšila v medziročnom porovnaní o 17,3 % na 2,8 mld. eur a dynamicky rástla najmä v oblasti hypoték. Aj v minulom roku banka zaznamenala prírastok nových a aktívnych klientov, čo sa prejavilo v raste vkladov obyvateľstva. Ich celkový objem banka zvýšila v medziročnom porovnaní o 7,6 % na 2,4 mld. eur. Banke sa zároveň koncom septembra podarilo získať ďalšie zdroje na podporu svojho rastu a rozvoja biznisu v podobe mimoriadne úspešnej emisie historicky prvých slovenských dlhopisov so záporným výnosom. Hospodárenie za rok 2019 Prima banka uzatvorila s čistým ziskom 17,1 mil. eur.

Uplynulý rok bol z pohľadu trhu, legislatívnych opatrení, ako aj z pohľadu konkurenčného boja jeden z najťažších. Napriek tomu sa Prima banke v tomto prostredí darilo aj naďalej dynamicky rásť a zaznamenať historicky najúspešnejší rok a to predovšetkým vďaka silnému rastu v retailových úveroch. Ich celkový objem banka v medziročnom porovnaní zvýšila o 17,3 % na 2,8 mld. eur a rástla tak takmer 2,5-krát rýchlejšie ako zvyšok trhu. V dynamickom retailovom raste jej pomáhali najmä hypotéky, ktorých objem banka v medziročnom porovnaní zvýšila o 20 % na 2,6 mld. eur. Prima banka okrem iného ťažila aj zo svojho jednoduchého a rýchleho procesu prenosu nevýhodných hypoték z iných bánk. Celkový objem úverov banka medziročne zvýšila o 11,1 % na 3,6 mld. eur.

Vďaka vynikajúco rozbehnutému rastu v retailových úveroch, ale aj vďaka dlhodobej výhodnosti, jednoduchosti a férovosti Prima banka aj naďalej posilňovala v počte nových a aktívnych klientov, čo sa odrazilo aj v medziročnom raste zostatkov na bežných účtoch o 14 %. Celkové retailové vklady v medziročnom porovnaní zvýšila Prima banka o 7,6 % na 2,4 mld. eur. Celkový objem vkladov narástol medziročne o 5,3 % na 3,3 mld. eur.

Za silným biznisovým rastom Prima banky stojí aj široká predajná sieť v podobe 121 pobočiek a 312 bankomatov, ktoré majú klienti k dispozícii vo všetkých 79 okresoch Slovenska. Prima banka si v tejto oblasti stále udržiava svoje silné postavenie a dnes je bankou s treťou najväčšou sieťou pobočiek a bankomatov a zároveň jedinou bankou s pobočkami v každom jednom zo 79 okresov Slovenska.

Unikátnym úspechom bola v uplynulom roku aj emisia historicky prvých slovenských dlhopisov so záporným výnosom. V rámci schváleného Programu krytých dlhopisov vo výške 1,5 mld. eur banka v priebehu septembra úspešne upísala prvú benchmarkovú emisiu krytých dlhopisov v celkovom objeme 500 mil. eur, s dátumom splatnosti 1. 10. 2026 a rekordne nízkym výnosom -0,096 % p.a. Úspešný obchodný model Prima banky a najvyšší možný rating Aaa od ratingovej agentúry Moody´s prispeli k veľkému záujmu investorov prevažne z krajín západnej Európy.

K pozitívnym hospodárskym výsledkom dlhodobo prispieva aj trvalé zameranie banky na jednoduchosť a vnútornú efektivitu. Prima banka ostáva aj naďalej maximálne konzervatívna v poskytovaní úverov a jej krytie zlyhaných pohľadávok opravnými položkami je stále jedno z najlepších na trhu. Hospodárenie k 31. 12. 2019 uzatvorila Prima banka s čistým ziskom 17,1 mil. eur, pričom medziročný pokles bol ovplyvnený okrem iného aj mimoriadnymi položkami v roku 2018.

Kľúčové údaje k 31. decembru 2019 – medziročné porovnanie:

  • medziročný nárast objemu úverov o 11,1 % na 3 608 mil. €
  • medziročný nárast objemu retailových úverov o 17,3 % na 2 812 mil. €
  • medziročný nárast vkladov o 5,3 % na 3 251 mil. €
  • medziročný nárast retailových vkladov o 7,6 % na 2 357 mil. €
  • silná kapitálová primeranosť 18,1 %, kapitál Tier-I na úrovni 16,9 %
  • medziročný pokles hospodárskeho výsledku o 22,5 % % z 22 mil. € na 17,1 mil. €

Zverejnené dňa: 9. 4. 2020


späť na zoznam