Prima banka rastie v retaili. Nové obchodné miesta priniesli nových klientov, úvery aj vklady.

späť

Prima banka aj vďaka novým obchodným miestam získala za prvý kvartál roka medziročne trikrát viac nových klientov s bežným účtom. Banka zvýšila aj objem retailových úverov o 11% a objem retailových vkladov o 7%. Prima banka je naďalej lídrom na trhu bankových služieb pre mestá a obce.

„Prima banka sa naďalej zameriava na rozširovanie obchodnej siete, čo sa prejavuje na pozitívnom raste v retailovom segmente. Napriek faktu, že banke pribudlo medziročne 31 nových pobočiek a počet zamestnancov sa zvýšil o 11%, celkové prevádzkové náklady vďaka zjednodušovaniu a zefektívňovaniu procesov opätovne poklesli“, uviedla Jaroslava Hirschová, členka predstavenstva zodpovedná za riadenie finančnej divízie Prima banky.

Strategická orientácia na retail priniesla banke medziročné zvýšenie objemu retailových úverov o 11%, pričom objem spotrebných úverov sa takmer zdvojnásobil. Ku koncu marca 2013 občania zverili banke o 7% viac vkladov ako rok predtým a zároveň zostatky na bežných účtoch vzrástli o 16%. Neustále sa tak zvyšuje počet klientov, ktorí s Prima bankou aktívne bankujú. V prvom kvartáli roka pribudlo Prima banke trikrát viac nových klientov s bežným účtom, ako v rovnakom období minulého roka. Nosný produkt Osobný účet už využíva viac ako 50 000 klientov.

Prima banka naďalej potvrdzuje aj svoju pozíciu lídra v poskytovaní bankových služieb pre mestá a obce. Viac ako 80% všetkých miest a obcí na Slovensku je klientom Prima banky. Podiel banky na trhu v oblasti samosprávnych vkladov a úverov presahuje 40%. Služby pre tento segment chce banka rozvíjať aj naďalej. 

Prima banka pokračuje v obozretnom bankovníctve a zlepšovaní štruktúry bilancie. Aktuálny hospodársky výsledok bol ovplyvnený najmä externými faktormi a konzervatívnym prístupom k tvorbe opravných položiek. Bankový odvod zaťažil celkový výsledok banky za prvý kvartál sumou 1,9 mil. € a tvorba opravných položiek sumou 2,9 mil. €.

Kľúčové údaje k 31. marcu 2013

  • medziročný nárast objemu retailových úverov o 11% a retailových vkladov o 7%
  • zvýšenie počtu obchodných miest medziročne o 31, zo 49 na 80 pobočiek - 5. najväčšia banka na Slovensku
  • pokračujúci pokles celkových prevádzkových nákladov, medziročne o 1%
  • celková kapitálová primeranosť 15,2%, dlhodobo tak prekračuje zákonom stanovenú 8% hranicu
  • ukazovateľ Tier 1 11,1 %, s rezervou tak spĺňa aj novú hranicu stanovenú NBS na 9 %
  • ukazovateľ pomeru úverov a vkladov – 75 %, čo je medziročné zlepšenie o 6 percentuálnych bodov
  • konzervatívna tvorba opravných položiek v Q1 -  2,9 mil. €
  • osobitný bankový odvod – 1,9 mil. €
  • hospodársky výsledok – -3,6 mil. €

Zverejnené dňa: 30. 4. 2013


späť na zoznam