Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov

V zmysle zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov má klient, ktorý je spotrebiteľom, právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu. Náležitosti návrhu na začatie alternatívneho riešenia sporu, ako aj priebeh konania, sú uvedené v zákone. Prílohou zákona je aj formulár návrhu na začatie konania. V prípade, ak ide o spor vyplývajúci zo zmluvy uzatvorenej na diaľku prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, môže klient, ktorý je spotrebiteľom, podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu prostredníctvom Európskej platformy riešenia sporov online:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK